Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı: Türkiye'de İlçelere Göre Konaklama Örneği

İsmail KERVANKIRAN

Abstract


Turizmin mekânsal dağılımında zamanla ortaya çıkan değişimin gözlemlenmesi ve etkilerinin doğru yorumlanması, turizm politikaları ve turizm planlaması uygulamalarına daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye'de ilçelere göre konaklama sayılarının 2000-2013 yılları arası mekânsal dağılımı analiz edilmiştir. Çalışma, 2000-2013 yılları arasında ilçelere göre konaklamanın boyutunu, dağılımını, mekânsal kümelenmesini ve kümelenmenin geçen 14 yıllık süreçteki değişimini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. İlçelere göre konaklama sayıları verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜİK'den elde edilmiştir ve 2000-2013 yılları arasını kapsamaktadır. Verilerin zamansal ve mekânsal analizi ArcGIS 10.1 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2000, 2005 ve 2013 yıllarında bakanlık belgeli tesislerde konaklayan turist sayılarının ilçelere göre dağılışı haritalandırılmıştır ve ilçelerin turizm gelişim modeli oluşturulmuştur. Ortalama Merkez, Ağırlıklı Ortalama Merkez, Standart Mesafe ve Standart Sapma Elipsi kullanılarak ilçelere göre konaklamanın mekansal dağılımı değerlendirilmiştir, ayrıca Mekânsal Otokorelasyon (Moran's I, LISA, Getis Ord Gi*) yöntemi kullanılarak konaklamanın mekansal kümelenmesi analiz edilmiştir.


Monitoring the changes occurring over time in the spatial distribution of tourism and the interpretation of the effects of these changes correctly will contribute to tourism planning practices more efficiently and effectively. In this study, the spatial distribution of the number of accommodations in Turkey was analyzed by districts between 2000 and 2013. The study aimed at analyzing the size, distribution, and spatial clustering of accommodations by districts between 2000 - 2013, and how this clustering changed over the 14-year period. The number of accommodations by districts was obtained from the Ministry of Culture and Tourism, and Turkish Statistical Institute (TurkStat) for the time period between 2000 and 2013. Temporal and spatial analysis of the data was carried out using ArcGIS 10.1 software. In the study, first, the distribution of the number of tourists accommodated in the facilities certified by the Ministry was mapped by districts for the years 2000, 2005, and 2013, then the tourism development model of the districts was generated. The spatial distribution of the accommodations by districts was assessed by using Average Centers, Weighted Average Centers, Standard Distance, and Standard Deviation Ellipses. Spatial clustering of the accommodations was analyzed with Spatial Autocorrelation (Moran's I, LISA, Getis Ord Gi*).


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF