Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturabilme Becerileri

Esra Nur TİRYAKİ, Mustafa Onur KAN

Abstract


Dil becerilerinin her biri kişinin çevreyle ve kendisiyle olan iletişimini doğru biçimde kurmasına araçtır. Bu becerilerden biri olan yazma, kişinin kendini somut bir biçimde yazılı olarak ifade etmesidir. Araştırmanın amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin -kelime, cümle, paragraf düzeyinde- yazma becerilerini metin içinde belirlemektedir. Betimleyici tarama modelindeki bu araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metinlerini Oluşturabilme Düzeyi Dereceli Puanlama Anahtarı" ve "Yazma Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kız öğretmen adaylarının metin oluşturma düzeyleri ortalaması ile erkek öğretmen adaylarının metin oluşturma düzeyleri ortalaması arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Türkçe öğretmenliği 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının "kelime" düzeyinde geneli (%81) başarılı bulunurken "cümle" düzeyinde başarı düzeyi %63'e inmektedir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının oldukça azı (%21) "paragraf" düzeyinde başarı göstermiştir. Buna göre, öğretmen adaylarının metin oluşturmada en az başarı gösterdikleri düzeyin paragraf olduğu belirlenmiştir.


Each of the language skills is tool to install person's environmentand his communication with himself correctly. One of the those skills, writing is one's self expression in concrete form. The purpose of the research is to determine in the text of the - word, sentence, paragraph level- writing skills in fourth grade students in Mustafa Kemal University Education Faculty. In this research which is in descriptive scanning model, "Gradational Scoring Key about Turkish Teacher Candidates' Composing Text Level" and "Writing Form" were used. At the end of the research, the significant differences were determined between the average level of Turkish teacher candidates to compose text and the average level of male teacher candidates to compose text. While Turkish teacher candidates who are in fourth grade found that 81% succesuful in "word level", the level of success is down to 63% in the "sentence level". At the same time, quite a few of teacher candidates 21% demonstrated success in the "paragraph level". Accordingly, teacher candidates in composing text have determined that they show a minimum level of success in "paragraph".


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF