Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Albert Einstein’ın İsmet İnönü’ye Yazdığı Mektubun Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Türkçe Eğitiminde Kullanılması

Kemalettin DENİZ, Elif KÜBELİ

Abstract


Okuryazarlık kavramı yaygın bilinen temel anlamının yanı sıra son zamanlarda, bir alana ait değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneği anlamında da sıkça kullanılmaya başlamıştır. Bu alanlardan biri olan tarih okuryazarlığı, elde edilen tarihsel bilgilerin bilgi basamağında ifade edilmesinden ziyade eldeki verileri analiz etme, değerlendirme ve açıklama süreçlerini kapsar.
Albert Einstein'ın 1933 yılında İsmet İnönü'ye Hitler rejiminden kaçan Alman bilim adamlarının Türkiye'de istihdam edilmesi amacıyla yazdığı mektubun Türkçeye aktarılmış hâli çalışmada metin olarak kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkçe eğitiminde yakın tarihte yer alan kaynaklardan yararlanarak hem dil becerilerinin hem de tarih okuryazarlığı becerisinin kazandırılabilmesine yönelik uygulama örneği oluşturmaktır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve arşiv taramasından yararlanılmıştır. Çalışma grubu ve hedef kitle olarak 8. sınıf öğrencileri belirlenmiştir.
Çalışmayla 15 kazanıma yönelik 11 etkinlik hazırlanmıştır. Geliştirilen etkinlikler 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda etkinliklerde düzenlemelere gidilmiştir. Aynı zamanda öğrenci görüşleri ve uygulama aşamaları da etkinliğin bir parçası olarak çalışmada yer almıştır.


Besides its common meaning, the concept of literacy has become widely used as a term which means defining, understanding, interpreting, negotiating, communicating and calculating a wide variety of written sources belonging to a specific field. As one of these fields, historical literacy encompasses the processes of analyzing, evaluating, explaining available information rather than merely expressing the historical knowledge.
Turkish translation of the letter written by Albert Einstein in 1933 in order for German scientists escaping from Hitler's regime to be employed in Turkey was used in this study as a text source. By practicing on the recent sources in Turkish Language education it is aimed to form an application model for both language and historical literacy skills to be gained.
In this study, two qualitative research methods, document analysis and archival research, were used. 8th grade students were targeted to form the study group.
Eleven activities were developed in the framework of 15 objectives for this study. Prepared activities were conducted to 8th graders. After the applications, activities were improved. Furthermore, students' views and application phases have also been a part of the study.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF