Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Seçici Dinleme ile Not Alarak Dinleme Yöntemlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi

Dilek CERAN

Abstract


Sosyal yaşantının ve öğrenme sürecinin içinde doğumdan itibaren aktif olarak kullanılan dinleme, diğer beceri alanlarında olduğu gibi geliştirilebilir bir nitelik taşımaktadır. Dinlemenin özellikle eğitim öğretim sürecindeki etkin rolü, bu becerinin belirli bir program dâhilinde ve sistematik şekilde geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Geliştirilme sürecinde, dinleme yöntem ve tekniklerini uygulamak, bunları öğrencilerin bilinçli ve etkili kullanılmasını öğretmek, hedeflenen amaçlara ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Farklı dinleme yöntemlerinin dinlediğini anlama becerisine etkisini tespit etmek amacıyla bu çalışmada, seçici dinleme ile not alarak dinlemenin anlamaya etkisi deneysel yönteme dayalı olarak araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İli Meram İlçesi Mehmet Beğen Ortaokulunda öğrenim gören 51 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin dinleme becerisini ölçmek için bir dinleme metni ve bu metne bağlı olarak hazırlanan "Açık Uçlu Dinlediğini Anlama Soruları" kullanılmış ve bu sorulara verdikleri cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile incelenmiştir. Bulgularda; seçici dinleme yönteminin not alarak dinlemeye göre dinlediğini anlama becerisini daha çok geliştirdiği, bununla beraber not alarak dinleme eğitiminin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları arasında da anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.


Listening which is actively used beginning from birth in social life and learning process has a changeable quality as in other skill areas. The effective role of listening, especially in the process of education, makes the development of this skill essential in a certain program and a systematic way. Applying listening methods and techniques, teaching students how to use them consciously and effectively will result in achievement of targeted goals in this process. In this research, in order to determine the effect of different listening methods on listening comprehension, the effect of selective listening and listening by note-taking was investigated, depending on the experimental method. The study group of the research consisted of 51 sixth grade students attending Mehmet Beğen Secondary School in Selçuklu District of Konya Province. In the research, a listening text and "Open Ended Listening Comprehension Questions" which were prepared based on this text were used in order to measure listening skills of students and the answers given to these questions were examined by using the document analysis which is one of the qualitative research methods. In the findings, it was determined that selective listening developed listening comprehension more in comparison with listening by note-taking, however, there was a considerable difference between pretest and posttest results of the control group in which listening education by note-taking was conducted.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF