Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Duygusal Zekâ ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Kubilay ÖZYER, İsmail ALİCİ

Abstract


Bu çalışmada, duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında bir ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Gündelik yaşamda hem iş hayatında hem de iş hayatı dışındaki sosyal hayatta etkilerini gösteren bu faktörlerin (duygusal zekâ, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranış) birbirleri ile etkileşimi dikkate değerdir. Duygusal zekâyı ölçebilmek için Schutte ve arkadaşlarının (1998) hazırlamış oldukları anket, örgütsel bağlılığı ölçmek için Allen ve Meyer tarafından (1990) hazırlanan Örgütsel Bağlılık anketi, örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek için ise Bolat ve Bolat, (2008) tarafından bir takım çalışmalardan faydalanılarak geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Toplam 73 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucuna göre duygusal zekâ ile normatif bağlılık hariç diğer bağlılık türleri ve genel örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Genel örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutlarının duygusal zekâ ile arasında anlamlı ilişki görülmüştür.


In this study it has been investigated is there any relationship between emotional intelligence, organisational commitment and organizational citizenship behavior. In daily life these factors (emotinal intelligence, organisational commtiment and organizational citizenship behavior) are very effective in Professional life and also social life, thats why intraction between these variables are very important. To measure variables different scales are used. For emotinal intelligence Schutte et al. (1998), for organisatioanl commitment Allen and Meyer (1990) and for organisational behavior Bolat and Bolat (2008) scales are used. The study was helded with totally 73 participants. To the result of the study it has been found important relations between emotional intelligence and organisational commitment and 2 dimensions of commitment. And also it has been found some important relations emotional intelligence and organisational citizenship behavior and dimensions of organisational citizenship behavior.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF