Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi

Tahir GÜR

Abstract


Bu çalışmada işbirlikli öğretim tekniklerinden olan akran koçluğunun, öğrencilerin yazma becerileri üzerindeki etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu Gaziantep Üniversitesi birinci sınıfta okuyan 86 öğrenciden oluşmuştur. Yazılı anlatımdaki başarılarına göre alt ve üst olarak iki gruba ayrılan öğrencilerle 8 hafta akran koçluğu tekniği ile çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda yazılan yazılardan alınan puanlar ön test ve son test olarak değerlendirilmiş ve SPSS 18.0 paket programı kullanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre akran koçluğu tekniğinin, öğrencilerin yazma yeterlikleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca alt gruptaki öğrencilerin başarılarında daha fazla artış olduğu görülmüştür.


In this study, it is aimed to determine the effectiveness of collaborative peer coaching technique on students' writing skills. The study group consisted of 86 freshmen students in Gaziantep University. In the study quasi experimental pre-test post-test one group design was employed. The students were divided into two groups according to their success in their written materials and peer coaching technique studies have been done in 8 weeks. Materials written at the beginning and at the end of the study were evaluated and accepted as scores for pre-test and post-test and statistical analysis were conducted using SPSS 18.0 software package. According to results, peer coaching technique has a positive impact on the writing proficiency of all students . In addition, the success of students in lower subgroup were found to be more growth than those in higher subgroup.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF