Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

İbrahim Efendi Konağı’nda Eski İstanbul’un Gündelik Hayatı

Sevgül TÜRKMENOĞLU

Abstract


Samiha Ayverdi, Türk edebiyatına otuz altı eseri ile önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır. Ayverdi, yaşadığı dönemde Balkan savaşı, Trablusgarp savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dört büyük savaşa şahit olmuştur. Yazarın yaşadığı dönem, Batılılaşma faaliyetlerinin de yoğun bir biçimde yaşandığı bir dönemdir. Kurtuluş savaşından sonra kurulan Cumhuriyet ve onun getirdiği batılılaşma çabaları da yine yazarın yaşadığı döneme rastlar. Türk toplum hayatındaki bu çalkantılı süreç, Ayverdi'nin eserlerine de yansımıştır. Kendini imparatorluk Türkiye'sinin son evlatlarından olarak gören Ayverdi, birçok eserine Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine duyduğu özlemi yansıtır. Bir taraftan da Batılılaşma sürecinde yaşanan kültürel yozlaşmadan duyduğu rahatsızlığa yer verir.
İbrahim Efendi Konağı, yarı hatırat tarzında yazılmış, Ayverdi'nin çocukluğuna dair kesitler barındıran, Eski İstanbul'da bir konağın gündelik yaşantısına dair birçok ayrıntıyı içeren bir eserdir. Bu eser, Eski İstanbul'un kültürel hayatına ait bu küçük ayrıntıları, bir devrin hayata bakışı ve oluşturduğu yaşam şeklini bizzat yaşayarak görmüş bir yazarın kaleminden vermesi bakımından önem taşımaktadır.


Samiha Ayverdi is a writer who had important contribution in Turkish literature producing thirty six works. Ayverdi, during her lifetime witnessed Balkan war, Tripoli war, World War, War of Independence Westernization process was experienced in all its intensity in theperiod. Liberation War broke out after the Republican era which brought about westernization process with all its means and modes which were put into expression in theliterary works of the Turkish society which was characterized by a turbulent process. All these things are reflected in Ayverdi's works . She saw herself as belonging to The Lost Generation and the last offspring of an empire from which Turkey came to be formed , In many works of hers, the Ottoman Empire's glorious days of longing were reflected. On the one hand the Westernization process which began to exist as a movement bringing about cultural corruption and was a subject of discomfort looks large in her works . In Ibrahim Efendi Mansion, semi memories in the style was written in, Ayverdi's childhood on the sections that hosts the old Istanbul plotting everyday life in all its details that contains the artifact. In this work, Old Istanbul' s cultural life have been reflectedin details.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF