Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Atasözlerinin Çocuk Hakları Bakımından İncelenmesi

Mustafa TÜRKYILMAZ

Abstract


Bu araştırma, çocuk, çocukluk ve çocuk haklarına ilişkin Türkiye Türkçesinde yer alan atasözlerini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüş; araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmış ve verilerin analizi içerik analizi ile yapılmıştır. Çalışmada Aksoy (1988)'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II ve TDK (2009)'nin Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II örneklem olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 6915 atasözü incelenmiştir. Ele alınan atasözlerinin 285'inin doğrudan çocuk, çocukluk ve çocuk hakları ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla atasözlerinin % 4,12'sinde doğrudan çocuğa ilişkin olumlu veya olumsuz yargılarda bulunulduğunu söylemek mümkündür. Bu atasözlerinin % 38'24'ünün çocukların yaşama, % 31,57'sinin korunma, % 22,80'inin gelişme, % 7,36'sının katılım haklarına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bu dört kategorideki atasözlerinin % 53,33'ünün olumsuz yargı; % 46,66'sının olumlu yargı bildirdiği ortaya konmuştur.


The investigation was carried out to identify the proverbs in Turkey Turkish about children, childhood and children rights. The research was conducted with qualitative research approach. It was used case study. The data was analyzed with content analyses. It was identified as a sample Aksoy (1988)'s Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II and TDK (2009)'s Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II. These were Idioms and Proverbs Dictionaries. 6915 proverbs were examined in this context. 285 proverbs were considered directly to be related to childhood and children's rights from 6915. Therefore, we can say that proverbs' 4.12% made in a positive or negative judgment on direct child. These proverbs were determined to be related to the rights of children living 38'24'%, protection 31'57'%, development 22'80'%, participation 7,36'%. It has revealed that negative judgments of 54%, positive judgments of 47% of proverbs.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF