Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Trigleia Ioannes Theologos Pelekete (Aya Yani) Manastırı: Tarihi, Mevcut Mimarisi ve Geleceği

Erkan KAYA

Abstract


Erken orta çağdan günümüze ulaşan yapıların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri zamanla yok olma tehlikesidir. Bu yapılar ne kadar erken dönemden günümüze ulaşırlarsa geçirdikleri değişim de o kadar fazla olabilir. Bu bağlamda erken orta çağ Bizans yapısı olan Trigleia Ioannes Theologos Manastırı da zarar görerek günümüze ulaşan yapılardan birisidir. Araştırma kapsamında, manastırın kaynaklar çerçevesinde tarihi süreci incelenmiş ve günümüzdeki mimari durumu belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı, manastırın günümüze ulaşana kadar geçirdiği değişiklikleri ve uğradığı tahribatı mimari açıdan değerlendirmektir. Ayrıca manastırdaki değişiklikleri, onarımları tespit edip yeni bulgular ışığında bunları değerlendirerek yeniden sunmaktır. Kullanılan metodolojide ise, manastırın kaynaklar bazında durumu incelenmiş, daha sonra arazi çalışmaları yapılarak mimari ölçüler alınmıştır. Manastırın mevcut durumu fotoğraflanarak son çalışmadan bu yana geçirdiği değişiklikler belgelenmiştir. Manastır yapılarının sonraki dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığı ve kullanım amaçlarına göre mimaride değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamaların bir kısmı, manastır plan şemasının korunmasında faydalı olmuştur. Ayrıca temel kalıntılarının tespitinde ve manastır planının çıkarılmasında büyük faydası olan çağdaş duvar mimarisi ile orijinal kalıntıların dönemsel olarak tespitini kolaylaştırmıştır. Nihai çıkarımlarda, manastır yapı grubundan günümüze en iyi durumda ulaşabilen yapının kilise olduğu tespit edilmiştir. Diğer yapıların ise büyük bir kısmı yıkılmıştır. Fakat temel hizasından su basman bölümüne kadar olan duvar kalıntılarının bazıları 19. yy. duvar mimarisiyle tamamlanmıştır. Özel bir arazide bulunan bu manastırın günümüzdeki durumu ise, ilgisiz ve bakımsız bir yapı olarak değerlendirilebilir. Yakın dönemde ahır olarak kullanılan yapılar da günümüzde boşaltılmış haldedir. Yapılan araştırma, manastırın tarihinin ve günümüzdeki durumunun belirlenmesinin yanı sıra manastır planının çıkarılmış olması açısından da önemlidir.


One of the most important issues about the extant structures came from the early middle age is facing the danger of diappearence by time. The earlier the period the changes can be much more that these structures have been through. In this context, as an early medieval Byzantine structure Trigleia Ioannes Theologos Monastery is one of the structures damaged by the extant. Within this research, monastery's historical process is examined from the sources and architectural state of monastery is determined at the present time. The main purpose of the research is to evaluate the changes that have been made and the destructions that have been done in Monastery in terms of architecture until present time. In the methodology, monastery have been examined from the resources and then architectural dimensions have been taken on the monastic area. The current state of the monastery have been photographed so that the changes since recent studies are documented. Monastery structures subsequently used for different purposes depending on their usage and modification in architecture to serve this way of use have been determined. Some of these applications, have been beneficial in maintaining monastery plan schemas. Also in the determination of basic ruins and drawing monastic plan, which is a great benefit for the removal of the original with contemporary wall architecture has facilitated the detection of the ruins periodically. The resulting inferences, from the group of monastic structures available today in the best condition of the structure has been determined to be the church. Most of the the other buildings were destroyed. But from the basic level up to the section of the wall to flooding remains some were completed with the nineteenth century architectural design of the walls. This monastery is located on private estate and can be regarded as irrelevant and neglected. Buildings that have been used as stables until recently are evacuated today. The study is also valuable in the terms of the research of the history and the current status and reveal the plan of the monastery.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF