Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Zeki BOYRAZ, Bekir Yüksel HOŞ

Abstract


Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir.
Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde "kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan alanların gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de göz önünde bulundurulacak şekilde yeniden imar standartlarına uygun bir şekilde yapılandırılması" amaçlanmaktadır.
Kentsel dönüşüm, kent yoksullarını mülksüzleştirme ve yerlerinden etme pratiğine dönüşmemelidir; bu kaynak aktarımı, alt gelir gruplarının mekanları olan çöküntü alanları ile enformel yerleşimlerin kentsel dönüşüm yoluyla tasfiyeleri ve arazilerinin pahalı projelere açılmaları üzerinden yürümemelidir (Harvey 2008).
İstanbul'da kentin içindeki yıpranmış tarihi alanlar (Sulukule, Tarlabaşı, Fener, Balat, Ayvansaray, Tokludede Türk Mahallesi vb.) ile gecekondu bölgeleri (Küçükçekmece Ayazma, vb.) kentsel dönüşüm yoluyla tasfiye edilmektedir. Süreç, yerel yönetimler ve TOKİ işbirliğinde yürütülmektedir.
Çalışmada Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci değerlendirilerek İstanbul kentindeki kentsel dönüşüm projeleri incelenmeye çalışılacaktır.

Urban renewal projects have become a current issue to restructure the irregular formation and the problems resulted in those cities in accordance with contemporary city planning principles.
Urban renewal is to re-handle city development socially, economically and spatially and to produce projects and practice those projects to destroy and reconstruct, to renew, to render well being or to restructure the problematic areas in the city by turning them into a healthy and inhabitable place. In brief, urban renewal means to solve the problems that damage the form of a city. In squatter renewal/city reformation projects, it is aimed to reform the illegal housing areas and economically out of date areas by supplying necessary municipal and social outfitsby regarding all possibilities of natural disasters and correspondingly to the standards of public improvements.
Urban renewal should not become a practice of dispossession of the poor in the city. That source transmission should not supported by elimination of the collapse and informal areas of low-income groups and should not be performed via opening those areas for expensive projects in terms of urban renewal.
In İstanbul, off condition historical places (Sulukule, Tarlabaşı, Fener, Balat, Ayvansaray, Tokludede Turkish district etc.) and squatter areas (Küçükçekmece, Ayazma, etc.) are being discharged via urban renewal. This process is carried out by local authorities and TOKİ.
In this study, urban renewal process will be examined and urban renewal projects in İstanbul will be analyzed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF