Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Milliyetçisi Üniversite Öğrencilerinde Milliyetçiliğin Oluşumu, Gelişimi ve Karşıtlıklar Üzerinden Sürdürülme Biçimi

Ahmet KAYSILI, Tuba ACAR

Abstract


Bu çalışma, Türk milliyetçisi üniversite öğrencilerinin dünya görüşlerinin nasıl ve hangi unsurların etkisiyle oluştuğunu, ne şekilde geliştiğini ve milliyetçi düşünceyi karşıtlıklar üzerinden nasıl kurguladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilime göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir ve 18-23 yaşları arasındaki 8 kız ve 8 erkek üniversite öğrencisi ve mezunundan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanan veriler tümevarımsal bir süreç izlenerek kodlanmıştır. Türk milliyetçisi üniversite öğrencilerinin milliyetçi görüşü benimsemelerinde aileleri, bulundukları çevre ve öğrenim gördükleri üniversite etkili olmaktadır. Türk milliyetçisi üniversite öğrencilerinin sosyal mekân, alışveriş ve evlilik tercihlerinde milli ve manevi değerlerinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları Türk milliyetçisi üniversite öğrencilerinin görüşlerini bölücü olarak nitelendirdikleri karşıt görüşler üzerinden geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

This study aims to probe how and by which facts the world-views of Turkish nationalist university students are formed, in what way they improve and how these students build nationalist thoughts through oppositions. The study was designed as a phenomenological study which is one of the qualitative research models. The study group of the study was chosen through criterion sampling and it consists of 8 female and 8 male university students and graduates aged between 18 and 23. The data gathered via a semi-structured interview form were coded by following an inductive process. Turkish nationalist university students' families, environments in which they live and universities in which they study have an impact on their adoption of nationalism. It is also determined that national and moral values of Turkish nationalist university students come into prominence in their social place, shopping and marriage choices. The findings of the research present that Turkish nationalist university students improve their views through the opposing views that they qualify as separatist ones.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF