Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları

Öznur RENGİ, Soner POLAT

Abstract


Kültürel farklılıkların yer aldığı okul ortamında öğretmenlerin öğrencilerine ilişkin kültürel farklılık algıları ve duyarlılıkları eğitimde adaletin ve eşitliğin sağlanması, kültürel çatışmaların önlenmesi ve kültürlerarası iletişim verimliliği açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine ilişkin neleri kültürel farklılık olarak algıladıklarını ve kültürlerarası duyarlılık düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Kocaeli, Çayırova'da kamu ilkokullarında görev yapmakta olan 286 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri ''Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği'' (Chen ve Starosta, 2000) kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise "Öğrencilerinize ilişkin neleri kültürel farklılık olarak düşünmektesiniz?" şeklinde oluşturulmuş olan açık uçlu soruya verilen yanıtlardan elde edilmiştir. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılıklarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları içerisinden en dikkat çekenin "dilsel farklılıklar" olduğu saptanmıştır.

The teachers' perception of cultural diversity is important to provide justice and equality in education, prevent the cultural conflicts and communication productivity of interactions in schools that there are cultural differences. This study aims to determine primary teachers' perception of cultural diversity and observe teachers' levels of "intercultural sensitivity" in relation to their students.
The working group in this research is 286 primary teachers who work public schools province of Kocaeli (Çayırova) in 2013-2014 acedemic year. The mixed model is used. The research data was collected by using the "İntercultural Sensitivity Scale" (Chen and Starosta, 2000). It is used t-tests, test of ANOVA and arithmetic average for composing quantitative data. The qualitative data was collected by using the teachers' answers that " What do you think the cultural differences of students?". It is provided content analysis for qualitative data. It is seen that the teachers' intercultural sensitivity is high. Morever ''differences of languages'' are the most striking the perception of primary teachers' cultural differences.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF