Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Resminde Yeni Eğilimler ve Kavramsallık Arayışları: 1960 – 1980

Seyfi BAŞKAN

Abstract


19. yüzyılın ortalarında başlayan Batılılaşma/yenileşme safahatının, Türk modernleşmesinin köklü temelleri 1923-1938 yılları arasında atılmış olmakla birlikte Batılı sosyal, siyasal ve kültürel normların tüm toplum katlarına ulaşması bakımından en önemli dönem, ikinci dünya savaşı sonrasında başlayan ve 1980 yılında soluklanan dönemdir. Sayısız sosyal ve siyasal olayın yaşandığı bu süreçte; çok partili hayata geçilmesi, Batılı uluslarla ittifaklar yapılarak siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel temasların artırılması, 1960 ihtilalinin ardından özgürlükçü bir anayasanın yapılması gibi etkenlerle başta 'kamusal irade' tarafından programlanan ve uygulanan 'yenileşme arzuları' artık bu yıllarda 'birey'in tercihi ve hakkı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çerçeve de geleneksel sistem ve aidiyetlerine sıkı sıkıya bağlı eski kuşak sanatçıların yaptıkları hatalara düşmemek için resim alanındaki sanatçılar da, oluşan bu 'yeni' 'kültürlenme sürecinden' (en/acculturation) yararlanarak 'yeni eğilimler' ve 'kavramsal arayışlar' içine girmişlerdir. Bu makalede, Türk toplumunda derin izler bırakmış iki ihtilal arasındaki süreçte, Türk ressamının yaratıcı dinamikler geliştirme ve 'yeniyi' arayışından söz edilmeye çalışılmıştır.

Although the rooted/radical basis of the Westernization/innovation phase, meaning the Turkish modernization, which starts in the middle of the 19th century, has started between 1923-1938, the period starting from the end of the second world war and respired in 1980 is the most important period on account of the Western social, political and cultural norms reaching to all of the layers of the community. During this process in which countless social and political events have happened; The 'desire for innovation' programmed and practiced by the 'public will power' has started to be seen as the choice and the right of the 'individual' during these years with the factors such as increasing the political, socio-economic and cultural interactions by establishing alliances with Western nations and making a liberal constitution after the 1960 revolution. Within this frame, the painting artists have entered into these 'new trends' and 'conceptual pursuits' by benefiting from this formed 'new accultration process', by doing so that they don't fall to the same mistakes like the old generation artist who are tightly connected to the traditional system and belongings. With this article, the Turkish painter's developing new creative dynimics and their pursuit of the 'new', during the process between the two revolutions which left deep traces on the Turkish community will be held.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF