Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

İzmit Körfezi Kıyılarında, Kıyı Jeomorfolojisi-Kıyı Kullanımı İlişkisinin Coğrafi Analizi

Murat UZUN

Abstract


Kıyı alanları, doğal ve beşeri birçok coğrafi faktörün etkisinde olan, gelişen ve değişen bir mekândır. Kıyı alanları geçmişten günümüze, barındırdığı özellikler, çekicilikler ve sağladığı olanaklar bakımından insanların en önemli kullanım alanlarından biri olmuştur. Günümüzde de yoğun kullanımların yaşandığı kıyı alanları, kıyının jeomorfolojik özellikleri ile etkileşim halindedir. Kıyıların jeomorfolojik yapısı ve özellikleri, kıyı kullanımı türünü, dağılışını ve yapacağı etkinin belirlenmesini sağlamaktadır. Kıyı kullanımı sonucu oluşan faaliyetlerde, birçok etkisiyle kıyının jeomorfolojik yapısında antropojen değişimlere neden olabilmektedir. Bu durumda kıyı alanlarında jeomorfolojik yapı ile kullanım alanlarının ilişkisine, birbirlerine olan etkileşimine neden olmaktadır. İzmit Körfezi kıyıları da 130 km.lik uzunluğu, yoğun kıyı kullanım alanları ve çeşitli kıyı jeomorfolojisi birimleriyle bu etkileşimin yaşandığı alanlardan biridir. Bu çalışmada, İzmit Körfezi kıyılarının jeomorfolojik özellikleri ile kıyı alanı kullanımının ilişkisi, etkileşimi incelenmiş, coğrafi olarak analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.


Coastal areas are land of evolving and changing to natural and geographical factors which influenced many of the humanities. Coastal areas were using to an important of people from past to present for specifications, attractive surroundings and facilities. In today the coastal areas of heavy too usage to interact the field of geomorphological coast within the natural geographic factors. Coastal habitats geomorphological structure and characteristics wiil being type of use of the coast, distribution can supply identification of impact. The influence of activities as a result of the use of many effects of coastal geomorphological structure of antropojen can lead to changes. If this is the case with the use of the coastal areas of the geomorphological structure fields to interact with each other to cause. The coast of the Gulf of Izmit, 130 km in length, intensive coastal areas and various coastal geomorphological units of that interaction is one of the areas that are experiencing. In this study, geomorphological features of the coast of the Gulf of İzmit and the coastal area in a relationship evaluation has been made the use of interaction were explored, geographically analysis.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF