Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Romanında Genç Kızlar

Gıyasettin AYTAŞ

Abstract


1900 ve 2000 yılları arasında yayımlanmış ve tesadüfî yöntemle seçilen 11 romandan hareketle bu romanlarda genç kızların eserlere nasıl yansıtıldığı, başka bir ifadeyle azarların genç kızlara romanlarında hangi özellikleriyle yer verdikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Başta Mehmet Rauf'un kaleme aldığı Genç Kız Kalbi romanında, Neriman'ın bunalımları ve beklentileri, Ak Saçlı Bir Genç Kız romanında Nimet'in hayalleri, Ateş Böcekleri romanında, Suzan ve Hacer adlı iki genç kızın arasındaki karakter uyuşmazlığı ele alınır. Diğer yandan Bırakma Beni Romanında Süheyla, Söyleyin Genç Kızlara romanında Samiye'nin adanmışlıkları üzerinde durulur. Bu romanlarda genç kızlar hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmayı yaşar. Bir Kızın Masalı romanında İlki, hayallerinin kırılganlığını yaşarken Pervane romanında Fügen, değerlere karşı çıkar. Aşka Çıkış Yok romanında Nesrin'in şımarıklığı bir çıkmaza sürüklerken Genç Kız ve Ölüm romanında Seçkin, annesini dengeli olmaya davet eder. Kurban romanında Selma, kendisini çıkmazdan kurtaramaz, Aşka Çıkış Yok romanında genç kızların inançları ve kültürleri arasındaki çatışmaya yer verilir. Sonuç olarak, romanlar aracılığı ile genç kızların tutum ve beklentileri hakkında bir yargıya varılmış olunur.


How have the young girls who are in the 11 novels that are published between1900 and 2000 and selected circumstantially been reflected to the work? How it is reflected in the works of young girls, young girls, in other words of rebuke their place in the novels which features have been evaluated. First of all, in the Genç Kız Kalbi written by Mehmet rauf, Neriman's crisis and expectations, in the Ak Saçlı Bir Genç, Nimet's dreams, in the Ateş Böcekleri, the character disagreement between Suzan and Hacer are discussed. On the other hand, that Süheyla's in Bırakma Beni and Samiye's commitments in the Söyleyin Genç Kızlara are emphasised. The young girls have conflict bewteen imaginary and reality. In Bir Kızın Masalı, the first has the lost imaginary, Fügen disagree with the value judgements in the Pervane. While Nesrin's caprice leads to a stealmate In Aşka Çıkış Yok, Seçkin offer his mum to be balanced. Selma can't break the deadlock herself in the Kurban, the conflict between the beliefs and cultures of the young girls is placed in the Aşka Çıkış Yok. As a result, attitude and expectations about the young girls judge from the novels.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF