Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Zarîfî’nin Mihr ü Mâh’ının Nüshalarının Tanıtımı ve Nüshalar Üzerinde Bazı Değerlendirmeler

Ahmet İÇLİ

Abstract


Klasik Türk Edebiyatının edebî faaliyetleri arasında Mihr ü Mâh anlatılarının önemli bir yeri vardır. Bunlardan biri de Zarîfî'ye aittir. Eser üzerinde bugüne kadar biri lisans diğeri yüksek lisans olmak üzere iki çalışma bulunmaktadır. Her iki çalışmanın sonucunda eserin üç yazma nüshasının olduğu yargısına varılmıştır. Fakat bu çalışmalardan çok daha önceleri yapılan akademik çalışmalarda eserin varlığı bilinen ve söylenen bir başka yazma nüshası daha bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumunca yapılan son kataloglama çalışmaları sonucu eserin bir diğer nüshasının daha olduğu tespit edilmiştir.
İncelememizde eserin bilinen yurt içi ve yurt dışındaki nüshalarının tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca eser üzerinde lisans ve yüksek seviyesinde yapılan çalışmalarda gözden kaçan nüsha tanıtımları, okuma ile ilgili bazı hususiyetler, esas alınan nüshaların kimlikleri hakkında tarafımızdan bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışmada eser üzerinde iki nüshanın karşılaştırmalı metninin bulunduğu yüksek lisans çalışmasının, esas aldığını belirttiği iki nüshadan birisinin, incelenen nüshalardan olmadığı, farklı bir nüsha olduğu ile ilgili değerlendirmelere ayrıca yer verilecektir.


The narrative texts of Mihr ü Mâh have a key position among literary transactions in Classical Turkish Literature. One of those is the treatise engrossed by Zarîfî on which two dissertations at undergraduate and postgraduate levels have been written up. Results obtained from these studies revealed availability of three manuscript copies of the work in question. On the other hand, previous works attested the presence of another copy of the manuscript. Last cataloging studies carried out by the Turkish Manuscript Foundation have also manifested this additional copy.
In this paper, known issues of this work inside and outside Turkey are introduced. In addition, some questions overlooked in the above-stated thesis and shortcomings stemming from readings as well are discussed in conjunction with some considerations in respect to identities of the copies predicated. The fact that one of the copies that appears in the postgraduate study which includes a comparative text of the two copies is not at odds with the inspected issues is also addressed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF