Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu ile İlgili Görüş ve Düşünceleri

Taner ÇİFÇİ, Ülkü ESER ÜNALDI

Abstract


Bu çalışmada, Coğrafya dersi öğretim programında yer alan değerler eğitiminin mevcut durumunun öğretmenlerin görüş ve düşüncelerine göre saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinden seçilen 380 Coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve t-testi ve Anova tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; çalışmaya katılan öğretmenlere göre, Coğrafya öğretimi programında değerler eğitimi daha fazla yer almalıdır. Öğretmenler değerlerin zamanla değişebileceği görüşüne dayanarak, değerler eğitiminde güncellemeler yapılmalıdır. Sınıfta verilen değerler eğitimi, önce aile sonra ise daha geniş çevrede uygulama alanı bulamamakta yani pekiştirilmemektedir. Öğretmenler, değerler eğitimi konusunda en önemli unsurdur. Değerler eğitimi ile okulda verilen değerler ve içerikleri okul dışındaki medyada benimsenmemekte ya da reddedilmektedir. Değerler eğimine gerek lisans gerekse işe başlandıktan sonra hizmet içi eğitimlerde yeterince yer verilmediği görülmektedir.


The aim of this study is determination of current situation of value education which is in the curriculum of the Geography Class according to remarks and views of teachers. The study group of this study consists of 380 Geography Teachers chosen throughout Turkey. Techniques like frequency, percentage and t-test and Anoia were used for analysis of data. As a result of the study, the teachers think that value education should be placed more in the curriculum. According to teachers, values are time-variant and value education should be updated. The value education which is given in the class cannot be used first in the family and then in a broader circle so it cannot be supported. Teachers are the most important element in value education. Value education and course content are not adopted out of school or denied. Value education is not placed enough neither in undergraduate study nor in in-service training.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF