Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki İranlı Öğrencilerin Yazma Problemleri

Emrah BOYLU

Abstract


Eğitimin her kademesinde olduğu gibi yabancılara Türkçe öğretiminde de girdi ve çıktı önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu açıdan bakıldığında yazma çalışmaları ile dil öğrenen kişilerin yazma becerilerinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek mümkündür. Bu çerçevede hem derslerde hem de dönem sonunda yapılan sınavlardan elde edilen yazılı veriler, öğrencilerin olası hatalarının tespiti ve düzeltilmesi açısından hem öğrenciye hem de öğretmene yol gösterici niteliktedir. Buna ek olarak öğrencilerin yaptıkları hataların önceden bilinmesi, ileride yapılacak hataların en aza indirilmesinde de yazma becerisinin kazandırılması açısından önemlidir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada İranlı öğrencilerin yazma problemleri tespit edilmiş ve bunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Araştırma, tarama yöntemiyle yapılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatım problemleriyle ile ilgili veriler, merkez tarafından yapılan sınavların yazma bölümünden ve öğrencilerin dönem içerisindeki kompozisyon kâğıtlarından elde edilmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımda yapmış olduğu hatalar, ses bilgisinde, biçim bilgisinde, söz diziminde ve yazımda yapılan hatalar şeklinde gruplara ayrılmıştır.


At all levels of education as well as teaching Turkish to foreigners is an issue to be dealt with on the importance of input and output. In this respect, the work of writing and language learning that is possible to determine the level of their writing skills. In this context, at the end of term exams and courses, as well as on the data obtained, the detection and correction of errors, both in terms of the potential students and the teacher guiding the student is. In addition, the students already know their mistakes, to gain the ability to write in the future is important to minimize errors. At this work we identified the Iranian students writing problems and presented their recommendations for the solution. The study designed as a survey. The Data collected about the students problems on writing from the exams which the centre done on writing part and the students composition papers during the period. The mistakes of the students made in written expression, grouped audio information, morphology, the syntax and orthography.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF