Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Necati DEMİR, Esra Nur TİRYAKİ

Abstract


Bu araştırmanın amacı, ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin çeşitli değişkenler (Türkçe öğretim programında okuduğunu anlama amacının kritik kazanımları, cinsiyet ve sınıf düzeyi) açısından değerlendirmektir.
Çalışma, yatılı-gündüzlü normal öğretim yapan Hatay Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulunda 5. sınıf (7 kişi), 6.sınıf (15 kişi), 7. sınıf (8 kişi) ve 8. sınıf (7 kişi) olmak üzere toplam 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler, ağır işitme engelli olup herhangi bir işitme cihazı veya koklear implant kullanmamaktadır.
Araştırmada Tiryaki (2014) tarafından geliştirilen iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır: "5. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi" ve "6.-8. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi"dir. Okuduğunu anlama testlerinden alınan puanlar, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. Kazanımlara göre bakıldığında 5.-8. Sınıf işitme engelli öğrencilerin en başarılı oldukları kazanımlar, "Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır." ve "Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar." olmuştur.


The aim of this study is to evaluate reading comprehension skills of deaf students at secondary schools according to some of variables (reading comprehension aim of critique objectives in the Turkish curriculum, gender, and grade level)
The research was done on 40 boarding and day students at Hatay Hurriyet Secondary School for the Deaf (5th grade (7 students), 6th grade (15 students), 7th grade (8 students) and 8th grade (7 students)). These students are heavily hearing impaired but they don't use any hearing-aid or cochlear implant.
In the research were two different data collection tools used: "5th Grade Reading Comprehension Test" and"6th - 8th Grades Reading Comprehension Test". Scores from reading comprehension tests do not differentiate according to gender and grade level. As for the attainments, 5th-8th grade deaf students are most successful at these: "they make use of pictures for interpretation of what is read." and "They interpret text-related pictures."


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF