Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler

Suat KOLUKIRIK

Abstract


İnsanlık tarihiyle özdeş olan göç olgusu; demografik, ekonomik, politik, psikolojik, antropolojik ve sosyolojik içeriklerin belirleyici role sahip olması nedeniyle çok yönlü işlemektedir. Küreselleşen dünya düzeninde birçok toplumsal dinamikle birlikte evrilen uluslararası göç süreci, ülkemiz açısından nitelik ve nicelik değişikliğine uğramış haliyle varlığını devam ettirmektedir. Yabancıların Türkiye'ye yönelen göçleri sınır komşusu olan ülkelerden veya Asya ve Afrika'nın uzak ülkelerinden gelenlerden oluşmaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde, sorumluluklarını uluslararası metinlerden alan Türkiye, yabancılara yönelik politikalarını uluslararası gelişmelere göre yeniden düzenlemek durumunda kalmış, "2013 yılında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu" çıkartarak hukuki altyapısı güçlendirmiştir. Bu çalışmada ise Isparta kenti örneklemi üzerinden Türkiye'nin uluslararası göç hareketlerindeki yeri ve sığınmacı haklarının yerel uygulamaları ve görünümleri sosyolojik bir perspektiften irdelenmektedir.


Dating back to human history, the migration phenomenon works in various aspects since the demographical, economical, political, psychological, anthropological and sociological contents play a distinctive role. The international migration process that has evolved with many social dynamics within the globalising world order has been ongoing in our country with changes in terms of quality and quantity. Most of the migrations to Turkey are from border-neighbour countries or from far countries of Asia and Africa. Taking responsibilities from international texts in European Union harmonisation process, Turkey had to redesign its policies concerning foreigners and reinforced its legal infrastructure by passing the "Law on Foreigners and International Protection" in 2013. In this study, the place of Turkey in international migration mobility along with the local applications and outlook of the rights of asylum seekers is scrutinised within a sociological perspective on Isparta city sample.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF