Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Nedim ÇELİK

Abstract


İnsana ve kaliteli eğitime odaklı eğitim kurumları, ilk olarak etik değerleri benimsemek ve bunları davranış haline getirmek zorundadır. Etik liderlik bulunduğu kurumlarda etik değer ve ilkelere dayalı ilişkiyi benimseyen ve bunu önceleyen anlayıştır. Örgütsel bağlık ise örgüt çalışanlarının kurumun hedef ve değerlerini kesin bir inançla benimseme, gönüllü olarak örgütü ileri seviyelere taşımaya çabalama ve bu örgütün üyesi olarak kalmaya devam etme isteğine sahip olma durumudur. Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan kurum yöneticilerinin etik liderlik anlayışları ile kurum çalışanlarının örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmektedir. Liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ve okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri; cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem, branş, aylık gelir, sendika üyeliği değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla Bursa ilindeki Anadolu lisesi, meslek lisesi, genel lise olmak üzere üç okulda görev yapan123 öğretmene Etik Liderlik Anketi ile Örgütsel Bağlılık Anketi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda iklimsel etik davranışları, davranışsal etik davranışlarından anlamlı derecede fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal bağlılık puanlarının, hem normatif puanlarından hem de devam bağlılığı puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğunu (p 0,05)ancak devam bağlılığı ve normatif bağlılık puanları arasında anlamlı fark olmadığını (p>0,05) göstermiştir. Araştırmada; okul yöneticilerinin orta düzeyde etik liderlik davranışı sergiledikleri, öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütlerine bağlılıkta bulundukları sonucuna ulaşılmıştır.

Educational institutions must adopt ethical values and turn these into behavior. Ethical leadership is adopting relationship based on the principles of ethical values and preceding this understanding in their institutions. In addition, it is inevitable to regard the spiritual elements providing organizational commitment of employees. In light of ethical values, the school administrators' following a healthy method towards teachers will improve teachers' organizational commitment. In this study, the relationship between the ethical leadership understanding of administrators who serve at secondary education institutions and the institution employees' organizational affiliations are being examined. It'sbeing triedtocheckout the relationship between school managers' ethical leadership understanding and application degree of this understanding in their institutions and the level of institutionemployees' organizational commitment. Do the high school teachers' opinions of organizational commitment show a meaningful difference according to gender, type of school, seniority, branch monthlyincome, the trade union membership of variables? Do high school teachers opinions towards the ethical leadership skills represented by school administrators, show a meaningful difference according to gender, types of school, seniority, branch monthly income ,the trade union membership of variables? Is there a relaitonship between school managers ethical leadership understanding and teachers' organizational affilications? The sample of the study was 123 teachers working in anatolian, vocational and general high schools in Bursa. Emotional commitment scores were significantly higher than both normative scores and ongoing loyalty scores (p 0,05) and it showed that there is no difference between ongoing loyalty and normative commitment scores (p< 0,05). In the research, it has been reached a conclusion that school administrators have applied a moderate leadership behavior but the teachers participating in the research with a high level of commitment to their organizations. It has also been reached a coclusion that school administrators' ethical leadership understanding has affected teachers' organizational commitments in different levels.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF