Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Johann Samuel Heinrich Kiepert’in Osmanlı Haritalarının Bir Değerlendirmesi

Murat TANRIKULU

Abstract


İnsanlığın binlerce yıllık birikiminin bir eseridir bilim. Bilimsel çalışmalar sonucu ortaya konan ürünler iyi niyetlerle kullanıldığında insanlık için faydalı, kötü niyetlerle kullanıldığında ise zararlı sonuçlar doğurmuştur. Bilim insanları da sürekli olarak bu iyi ve kötü ikilemi arasında kalmışlardır. Bilim insanlarının nerede durduklarının değerlendirmesi ise sonraki kuşaklara, diğer bir ifade ile tarihe kalmıştır. Elbette bu değerlendirmede bakış açısı da önemlidir. Burada, coğrafyacı ve kartograf Johann Samuel Heinrich Kiepert, tarafımızdan farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede amaç, Kiepert'in Osmanlı haritalarını çizerken Batı (Birleşik Krallık ve Fransa)'nın gizli emellerine hizmet ettiğini ortaya koymaktır. Yöntem olarak dönemin arşiv kayıtları ve nüfus sayımları taranmış, amaca yönelik gerekli bulgulara ulaşılmıştır. Sonuçta ise Kiepert'in gizli amaçları ulaşılan bulgularla kesin olarak kanıtlanmıştır.


Humanity is the result of thousands of years of accumulated science. The scientific studies revealed when the products are used in good faith and beneficial for humanity, if used with malicious intent have harmful consequences. Scientists dichotomy between good and evil that continuously have had. Where the assessment of scientists that they are standing next generations, in other words, it is up to date. Of course, this is also important in assessing the point of view. Here, geographer and cartographer Kiepert was evaluated by us with a different perspective. The purpose of this assessment, Kiepert drawing maps of the Ottoman Empire in the West (the United Kingdom and France)'s ambitions that serve to reveal the secret. Methods census records and archives of the period were scanned, finding the required purpose has been achieved. Results achieved with the findings of the hidden purpose of the Kiepert has proven to be precise.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF