Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 2 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

-(x)g / -(x)ġ Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu

Özkan AYDOĞDU

Abstract


-(x)v,-(x)w,-U,-UU/-OO; Kuzey (Kıpçak) grubu Türk lehçelerinde mastar (isim-fiil) eki olarak kullanılmaktadır. Bunlar, Eski Türkçe döneminden itibaren kullanılmış olan -(x)g/-(x)ġ ekinin fonetik değişime uğramış şekilleridir. Bu çalışmada, -(x)g/-(x)ġ ekinin Türkçenin tarihî dönemleri ile günümüz Kuzey (Kıpçak) grubu Türk lehçelerindeki kullanılışı ve uğradığı fonetik değişimler örneklerle gösterilerek genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

 

-(x)v,-(x)w,-U,-UU/-OO suffixes are used as the infinitive (deverbal noun) suffix in the Northern (Kıpçak) group of Turkish dialects. These are the structures of -(x)g/-(x)ġ suffix turned to phonetic variation which has been used since Old Turkish period. In this study, it is investigated to explain the way of using of the -(x)g/-(x)ġ suffix in the historical periods of Turkish language and Northern (Kıpçak) Group of Turkish dialects and its phonetic variation, that is experienced, by defining with some of examples.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF