Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

“Sema-ı Mevlânâ”nın Biçim Çözümlemesi

Mümtaz SARIÇİÇEK

Abstract


Edebî metin biçim ve içerikten oluşur. Metin tahlilinin amacı estetik değer araştırmasıdır. Bu çalışmada, Asaf Halet Çelebi'nin "Sema-ı Mevlânâ" şiirinin biçimsel tahlili yapılmıştır. Şiir, "serbest" nazım biçiminde düzenlenmiştir. Ancak, bu serbestlik "biçimsizlik" değil, özgünlüktür. Şair bentlerin ve dizelerin teşekkülünde halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Buna karşılık biçim ile içerik arasındaki ilişki geleneğe aykırıdır. Çünkü gelenekte biçim, içeriği belirlerken bu şiirde içerik biçimi belirlemiştir. Mevlevi bir şair olan Asaf Halet şiirin biçimsel ögeleri ile "sema ayini" arasında paralellikler kurmuştur.


A literary text consists of form and content. The aim of text analysis is search of aesthetic value. In this study, "Sema-ı Mevlana" poem, by Asaf Halet Celebi's is analized with formal aspects. This poem is arranged in the form of "free" verse. However, this freedom isn't "formlessness" but is originality. Poet, has benefited from the tradition of the "folk poetry" its chapter and verse formation. In contrast, the relationship between form and content is contrary to tradition. Because determining form the content in the tradition, content has determined the format in this poem. Asaf Halet, Mevlevi poet, has established parallels between formal elements with "sema ceremony".


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF