Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Üst Düzey Yöneticilere Göre Konuşmanın Önemi: Bir Yönetici Nasıl Konuşmalı?

Alemdar YALÇIN, Ferah BURGUL ADIGÜZEL

Abstract


Üst düzey yöneticilere göre konuşmanın iş yaşamındaki önemini ve yöneticinin sahip olması gereken konuşma özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın katılımcılarını bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı tarafından atanan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve başkan olarak görev yapan on beş üst düzey yönetici oluşturmaktadır. Nitel verilere dayanan bu araştırma kapsamında yöneticilerle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilerek elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Üst düzey yöneticilere göre konuşma; kurumun kamuya tanıtılması, kurum hakkında olumlu bir imaj yaratılması, yöneticinin prestij kazanması ve çalışanla iletişim kurması açısından önemli görülmektedir. Üst düzey yöneticilerin, konuşmalarını “iyi” düzeyde olarak niteledikleri ve kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Üst düzey yöneticilere göre bir yöneticinin sahip olması gereken konuşma özellikleri; planlama özellikleri, söyleyiş/sesletim özellikleri, anlatım özellikleri ile çalışanla iletişim sürecinde kullanılan konuşma özellikleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Yüksek öğretim programlarında konuşma eğitiminin her meslek dalına yönelik olarak yer alması ve hizmet için eğitim programlarında yöneticiler için konuşma eğitimine yönelik yeni programlar geliştirilmesi gerektiği önerilmektedir.


The participants of this study, the aim of which was to determine the importance of speaking in career according to senior manager and speaking traits which a director should have, constitute fifteen senior manager who are working as counselor, deputy counselor, general director and chairman who were assigned by minister, prime minister or president. In this study which was based on qualitative data, semi-structured interviews were conducted and the data obtained was descriptively analyzed. According to senior managers, speaking was an important issue in terms of introduction of the institution to the public, creation of a positive image of the institution, achievement of prestige and commication with the workers by the director. It was determined that senior managers qualify their speaking as “good” level and they see themselves competent. According to senior managers, the speaking traits that a manager should have are classified as; planning traits, articulation/pronunciation, explanation traits and speaking traits that are used in communication process with working personnel. It was proposed taking part of speaking education in higher education programs for all branches of jobs and development of new programs regarding speaking education for managers.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF