Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli’yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi

Recep ÖZKAN

Abstract


Toplumların yaşamlarına, hayat felsefelerine yön veren önemli şahsiyetler vardı. Bu şahsiyetlerin genç nesillere tanıtılması, onların yetiştirilmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Hacı Bektaşi Veli’de bu şahsiyetlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin Hacı Bektaş Veli’yi tanıma düzeyi ve Bektaşilik hakkındaki tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket ve literatür tarama teknikleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin t testi sonuçlarına bakıldığında; erkek öğrencilerin Hacı Bektaşi Veli’ye yönelik olumlu tutumlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Birinci öğretim öğrencilerinin Hacı Bektaşi Veliye yönelik olumlu tutumları gece öğrencilerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin bölümlerine ilişkin tek yönlü varyans analizi testi sonuçlarının ise Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin 33.61, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerin 34.03, Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin ise 34.27 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi sonuçlarında lisans programlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir.


There are some significant characters shaping the life of societies. Introducing these characters to young generations plays an important role for their upbringing. Hacı Bektasi Veli comes to the fore as one of these characters. The purpose of this study is to determine the Faculty of Education of Nigde University students’ recognition level of Haci Bektas Veli and their attitudes about the Bektashism. In this study, questionnaire and literature review techniques have been applied.
According to t test results, male students’ positive attitudes about Hacı Bektasi Veli are higher than female students. Positive attitudes of daytime and evening education students don’t show significant difference. According to one-way variance analysis test results, students of primary school teaching account for 33.61, social sciences teaching account for 34.03, Turkish teaching account for 34.27 and it is observed that there is no statistically significant difference between mean points of students.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF