Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bir Sosyal Değişim Ajanı Olarak Girişimcilik Eğitimi

Ali Sırrı YILMAZ

Abstract


Girişimcilik, genel olarak salt “kâr” amacı güden bir olgu olarak düşünülmektedir. Girişimci de kâr amaçlayan bir birey olarak algılanmaktadır. Bu çalışmada girişimcilik kavramı açıklanırken aynı zamanda sosyal girişimcilik boyutunun da ele alınması gereği ifade edilmeye çalışılmıştır. Sosyal girişimciliğin ve bu yöndeki eğitimin toplumsal istendik değişimler için önemi üzerinde durulmuştur. Kazanç sağlamanın aksine para harcamayı gerektiren bu eğitim ve yaklaşımların desteklenmesi gereği ifade edilmiştir.


Entrepreneurship is thought as a fact that aims the absolute profit. And also an entrepreneur is comprehended as a member who aims profit. In this study, while the entrepreneurship concept is being explained, at the same time it is endeavored to express the necessity of social entrepreneurship aspect. And also it is emphasized on the social entrepreneurship and the importance of the education on that direction for the social desired changes. Contrary to getting profit, the necessity of support is emphasized for this education and approaches that needs payment.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF