Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Mütekabiliyet İlkesinin Sosyal Sermayenin Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Tartışma

Mustafa Latif EMEK

Abstract


Bu çalışma ile toplumun her açıdan gelişimi için zaruri olan sosyal sermaye ve karşılıklı ilişkilerde ilişkiler ağını düzenleyerek belirli bir form haline getiren mütekabiliyet kavramlarının birbirleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle sosyal ağlar olarak da ifade edebileceğimiz sosyal sermaye olgusu gerek ortaya çıkışı gerekse de kaynakları bakımından irdelenmiş, sonrasında da mütekabiliyet kavramı bir çok açıdan ele alınarak farklı disiplinlerle ilişkileri üzerinde durulmuştur. Son bölümde mütekabiliyet ilkesi ile sosyal sermaye kavramı arasındaki ilişki ve mütekabiliyet ilkesinin sosyal sermayenin verimliliği üzerine etkileri tartışılmıştır.

In this study two concepts, social capital and reciprocity principles, have been introduced and their reciprocal relationship and affects also been discussed. Social Capital, an indispensable notion for the development of society from all aspects has a close relationship with reciprocity principle which regulates and forms relationship webs. In this study we firstly examined both from emergence point and sources of social capital concept which can also be entitled as social webs. Afterwards reciprocity principle's relationships with varied diciplines has been dialed. Finally, by indicating the relationship between reciprocity principle and social capital, reciprocity principle's affects on social capital's prolificacy has been discussed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF