Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Endüstri Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri (Dilovası Örneği)

Bülent AKSOY

Abstract


Bu araştırma; endüstri bölgesinde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinde bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemeyi amaç-lamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerini ölçmek için Wisconsin Center for Environmental Education tarafından yayınlanan ve Karatekin (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Çevreye Yönelik Du¬yuşsal Eğilimler Ölçeği" 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ili Dilovası ilçesinde 3 farklı ortaokulda öğrenim gören 330 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 17 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine bu araştırmada 8. Sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine göre; çevreye karşı çok merak duyan öğrencilerin daha az merak duyan öğrencilere göre; çevreye karşı daha çok ilgi duyan öğrencilerin daha az ilgi duyan öğrencilere göre ve çevresel aktivitelere daha sık katılan öğrencilerin daha az katılanlara göre çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinin daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, endüstri bölgesinde yaşayan ortaokul öğrencilerine verilecek çevre eğitiminin onların çevreye yönelik merak duygularını arttıracak, çevresel aktivitelere daha sık katılımını sağlayacak nitelikte olması önerilmektedir.


This research aims to determine whether there is a differentiation in affective tendencies towards the environment. For this purpose, to measure the affective tendency toward environment of secondary school students used “affective scale” which is published by Wisconsin Center for Environmental Education and adapted to Turkish by Karatekin (2011) was applied to 330 students studying in three different secondary school students in 2013-2014 academic year in the province of Kocaeli Dilovası county in order to measure the affective tendencies of teacher trainees toward the environment. Data analysis was performed using SPSS 17 statistical software. Analysis of the data, descriptive statistics, t-test for unrelated samples, one-way analysis of variance (ANOVA) was used. As a result, secondary school students’ affective tendency toward the environment is moderate. However, 8th grade students more positive to the environment than 7th grade students; the students who are so curious to the environment than low ones, students who are more interest to the environment than low ones and students participating environmental activities more frequently than less participants. According to these results, it is recommended that to be given to environmental education which secondary school students living in industrial area should increase their sense of curiosity towards the environment and enable them to participate more frequently environmental activities.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF