Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Hukuku Bakımından Mobbing

Yüksel KOÇAK, Cavit YEŞİLYURT

Abstract


İşyerinde mağdurların güvenlerini ve özsaygılarını yok etmeye yönelik yapılan, sürekli ve acımasız saldırı olarak tanımlanan mobbing konusu günümüzde her geçen gün önemini artırmaktadır.
Mobbinge uğrayan mağdurlarda iş kaybının yanı sıra zaman zaman mağdurun intiharına kadar uzanan neticeler gözlemlenebilmektedir. Zaten mağdurlar özellikle geleneksel toplumlarda bu durumu gizlemek durumunda kalmaktadırlar.
Bu çalışmada, Mobbingin ne olduğu ve işyerlerinde neden olduğu kayıplar irdelendikten sonra mağdurların hareket alanlarını ortaya koyan yasal çerçeveye yer verilmiştir.
Çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemi uygulanmış olup yazılı ve basılı eserler derlenerek çıkarımlarda bulunulmuştur.


The victims' confidence and self-esteem at work to destroy, mobbing is defined as a continuous and relentless attack with each passing day increases the importance of the subject today.
Mobbing victims suffered job losses dating back to the suicide of the victim as well as the results can be observed from time to time. Already in the event of victims to hide, especially in traditional societies remain in this state.
In this study, the losses caused by workplace mobbing, and will also focus on what is the range of movement, setting out the legal framework of the victims are given.
Historical and descriptive research method is applied to the study of written and printed works by compiling inferences.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF