Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları

Mustafa TALAS, Yaşar KAYA

Abstract


Son dönemlerdeki en önemli meselelerden biri küreselleşmedir. Küreselleşmenin ekonomik yaşamda somut sonuçlarının olduğu görülmektedir.
Küreselleşme olgusunun sosyal ve siyasal sistemler üzerinde bir sarmal etkisine sahip olduklarını ifade etmek mümkündür. Küreselleşmenin hem taraftarları ve karşıtları üzerinde de bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Öyle ki, küreselleşme sistemiyle birlikte insanlar, kültürler ve ekonomiler birbirleriyle bağlantılı olmaktadırlar. Böylelikle farklı insan ve toplumlar blok oluşturmaktadırlar.
Özet olarak, ülkeler ekonomik eklemlenme dolayısıyla problem çözmede karşılıklı etkileşim halinde olmaktadırlar. Bu yüzden, ekonomik, politik ve sosyal sistemler bir dönüşüm yaşamaktadırlar. Bu dönüşümün adı küreselleşmedir.


Globalization is the fact that it is one of the most important issue in the world in recent years. It has shown to us that globalization has got concrete results in economical life.
It is possible to tell that this fact is a scroll which effects social and political systems. Globalizatin has been seen that it would have effect on both its follower and its contrary. Besides economy has exhibited the strong direction of globalization. People, culture and economies has connected each other along with the globalization process. Therefore different people and society has formed a bloc.
As a summary, countries, has an interaction about problem solving because of economic articulation. That’s why, economic, political and social systems has been lived a transformation. This transformation process is globalization.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF