Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Balıkçılığın Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

Suheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN

Abstract


İlkçağlardan itibaren insanlar yaşamak için ılıman iklime sahip ve temiz su kaynaklarının olduğu alanları seçmişlerdir. Dolayısıyla su ürünleri gerek beslenme gerekse ekonomik faaliyet olarak insanların yaşamında önemli yer tutmaktadır. Bir ada olarak Kıbrıs’ta da üzerinde kurulan medeniyetler için su ürünleri önemini her daim korumuştur. Akdeniz Havzası’nın doğusunda yer alan ve bölgenin en büyük adası konumundaki Kıbrıs Adası (9.251 km²) üzerinde yer alan iki devletten birisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de balıkçılık uzun yıllar önemli iktisadi faaliyetlerden birisi arasında yer almıştır. Karakteristik olarak ada ülkelerinde kaynaklar sınırlı olduğu için mevcut tüm kaynaklardan en randımanlı şekilde yararlanılmaya gayret edildiğinden balıkçılık da K.K.T.C. için vazgeçilemez bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte tarihsel süreçte ada üzerinde yaşanan çatışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar her sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de özellikle Türk kesiminde ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada ada kıyılarının yarısına (%50.6) sahip olan K.K.T.C.’nin kuruluşundan günümüze balıkçılık sektörü ele alınarak sektörle ilgili tespit edilen problemlere yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Çalışmamız bünyesinde öncelikle sektörel sorunların tespiti ve balıkçılığın günümüzdeki boyutunu ortaya koymak adına yetkili mercilerden ve ülke balıkçılarından derlenen bilgilerden hareket edilmiştir. Yapılan literatür taramasında ise ne yazık ki ülke çapında balıkçılık ile ilgili bilimsel çalışmaların oldukça yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkedeki su ürünleri potansiyeli ve üretimini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek adına gerekli yerlerde G.K.R.Y. ile karşılaştırmalar yapılarak konu izaha çalışılmıştır. K.K.T.C. bünyesinde balıkçılığı her yönüyle ele alan kapsamlı bir çalışmanın bulunmuyor oluşu bizi böyle bir çalışmaya teşvik etmiş olup araştırmamızın ülkenin balıkçılık politikaları ve sektörüne katkı sağlayacağını ümit ederiz.


Since the early ages humans preferred to settle at places with warm climate and clean water supplies. Therefore, both economically and nutritionally, fisheries had a significant impact on human lives. As an island, fisheries have an important role on the civilizations founded on Cyprus Island. Fisheries have also been a significant portion of financial proceedings for Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), which is one of the two countries established on the Cyprus Island (9.251 km²) that is located at the eastern part of the Mediterranean Basin and is the biggest island of this region. The resources of countries that are founded on islands are typically limited, therefore for the most efficient usage of the existing resources fisheries are coming forward as an economic activity in TRNC. Additionally, wars and political disagreements in the history caused difficulties in fisheries as well as many other sectors. In this study we examined the fisheries of TRNC, which borders the half of the coastal region (50.6%) of the island, since its establishment and we proposed possible resolutions for existing problems. We collected data from the officials and individuals that are working in fisheries in order to address the issues of this sector and to understand the current situation of fisheries. Unfortunately, our literature surveys revealed a huge lack of scientific studies on this sector. For better understanding of the current sea food potential and its production; we compared our data with South Cyprus. We are encouraged by the lack of a comprehensive study on the fisheries of the TRNC and we hope that our study will help us on the improvements and policies of the fisheries in our country.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF