Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN, Remzi AYDIN

Abstract


Bu araştırma okul öncesi eğitim almış ve almaya devam eden 4-7 yaş arası sağlıklı çocukların ebeveyn görüşlerine göre yaşam kalitesini genel yaşam kalitesi ölçütleriyle araştırma amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya okul öncesi eğitim almış ve almaya devam eden 4-7 yaş arasında sağlıklı 78 çocuğun ebeveyni dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların yaşam kalitesinin dolaylı olarak ebeveynler tarafından değerlendirilebileceği “KINDL”4-7 Yaş Aile Formu kullanılmıştır.
Verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile yapılmıştır. Çalışmada sosyo-demografik özelliklerin ölçek puanı açısından farklılık gösterip göstermediğine Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi ile bakılmıştır. Ebeveynlerin görüşleri açısından çocukların yaşam kalitesinin en yüksek olduğu faktörler sırası ile “aile” ( =83.21), “anaokulu/kreş” ( =82.82), “duygusal iyilik” ( =81.99), “sosyal ilişkiler” ( =81.67) olurken, diğer faktörlere göre daha düşük olan faktörler ise sırası ile “özsaygı” ( =75.00), ve “bedensel iyilik” ( =69.94) olmuştur. KINDL toplam puan ortalaması ise ( = 79.10)’dur. Ebeveynlerin çocuklarının yaşam kalitelerine yönelik görüşleri (genel ölçek puanları) çocukların cinsiyeti, yaşı ve ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar okul öncesi eğitim almış ve almaya devam eden sağlıklı çocukların yaşam kalitelerinin ne düzeyde olduğunu ve nelerden etkilendiğini göstermesi ve alınacak önlemlerle ileriki dönemlerde yaşanacak olan yaşam kalitesi sorunları üzerinde azaltıcı etkisi olması açısından önemlidir.


Thus this study aims to investigate life quality of healthy children at the age group of 4-7 years who received/still receive pre-school education according to their parents’ views by means of general life quality criteria. This is a descriptive research. The study group included parents of 78 healthy children between the ages of 4-7 years who received or still receive pre-school education. “KINDL”4-7 Age Family Form was used to collect data as parents would assess life quality of their children indirectly.
SPSS 15.0 package program was used to analyze the data. Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H Test were used to determine whether there is a difference between scale scores related to socio-demographic features. According to parents’ views, the factors on which children have highest life quality are “family” ( =83.21), “kindergarten” ( =82.82), “emotional well-being” ( =81.99), “social relationships” ( =81.67), respectively. The lowest factors are “self-esteem” ( =75.00) and “physical well-being” ( =69.94), respectively. Total score average of KINDL is ( = 79.10). Parents’ views about life quality of their children (general scale scores) do not statistically significantly differ by gender and age of children and children number in family (p>0.05). Results which obtained from the research is important in the sense tahat to show what is the level of healty children wcich taken pre-scholl education and continue to take. And what they are affected. And then in the sense that to the effect of reducing in the problems of life quality which will be lived at next time.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF