Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi

Demet ŞAHİN, Şükran CALP, Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR

Abstract


Bu çalışmada Sınıf Öğretmenliği Eğitimi (SÖE) alanında 2005 ve 2010 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler, türleri, yapıldıkları yıl, konuları, araştırma modelleri, veri toplama araçları, çalışma grupları, sonuç ve önerileri, kaynakça ve ekleri açısından incelenmiştir. Amaç, SÖE alanında hazırlanmış söz konusu tezlerin kendilerinden beklenen ödevleri yapmadaki yeterlilik ve gücünü ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmanın çalışma grubunu SÖE bilim dalında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup veriler doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Çalışmayla Türkiye’de SÖE alanında üretilen bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı konulara ve sonuçlarına dikkat çekilerek SÖE alanında yapılacak olan araştırmalara kaynak oluşturacak, yöntem ve konu seçimine yön verecek bir raporun ortaya konması hedeflenmiştir. Bulgular lisansüstü eğitim alan öğrencilerin tezlerin özellikle problem durumu, önem, sonuç ve öneriler kısımlarında sıkıntılar yaşadığına işaret etmektedir.


In this study, post-graduate theses carried out between 2005 and 2010 in the field of Primary Teacher Education their types, when they are carried out, research models, data collection instruments, target groups, conclusions and suggestions and appendix and references were examined. The aim is to reveal the competence and power of thesis prepared in the field of Primary Teacher Education on doing tasks expected from them. The working group of this research consists of the master's and doctoral theses in the Department of Primary Teacher Education. The research was designed as survey model and data were collected through document analysis. With this thesis research, it is concluded that post graduate students have a number of trouble in problem status, importance of research, conclusions and recommendations sections.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF