Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Almanya’da İlkokulda (Grundschule) Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart Örneği

Mustafa YILDIZ, Suna ÖZTÜRK

Abstract


Bu çalışma, Almanya’da ilkokulda (Grundschule) öğrenim gören Türk çocuklarının yazma becerilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart şehrinde ilkokula devam eden 42 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için gerekli veriler Yazma Süreci Gözlem Formu ile kopyalama ve dikte metinleri aracılığıyla toplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğunun yazma sürecinde gövde duruşu, kalem tutma ve kalemi kavrama noktası bakımından uygun pozisyonları tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir bölümünün bitişik eğik yazı stilini kullanmakta olduğu, dik temel yazıyı ve karma yazıyı tercih eden öğrencilerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en çok yaptığı yazım hatalarının harf karıştırma, sözcüğü yanlış yazma ve imlâ hataları olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle Almanya’da ilkokula devam eden Türk çocuklarının yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.


The purpose of this research was to investigate handwriting skills of Turkish students studying in the Germany elementary school (Grundschule). Participants were 42 third and fourth grade Turkish students in Stuttgart, Baden-Württemberg. The data were collected through Writing Observation Protocol, and copying and dictating instruments. Findings illustrated that most of the students preferred appropriate body state, pencil holding and pencil grasping styles for their writing applications. Additionally, most of the students preferred cursive, so much manuscript and a few mixed writing styles. It was also evidenced that most common writing errors were related to spelling and punctuation. Based on the findings, this study suggested several implications to hand writing skills of Turkish students who are studying in Germany.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF