Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi İle Mozaik Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi

Ülker ŞEN

Abstract


Osmanlının Balkanları fethi sonrasında yaklaşık beş yüz yıl Bulgaristan topraklarında diğer etnik gruplarla hoşgörü, adalet içerisinde yaşayan Türklerin huzuru, 93 Harbi'nden sonra bozulmuştur. Türkler, bu tarihten başlayarak 1980'li yılların sonuna kadar sürekli baskı altında tutulmuştur. Özellikle 1980'li yıllarda Türklere karşı adeta soy kırım yapılmış, Türklerin adlarını, dillerini, dinlerini, soylarını değiştirmeleri için türlü yollar denenmiştir. Böylesi bir ortamda Bulgaristan Türklerini ayakta tutan ise birlik olup dillerine, kimliklerine sahip çıkmaları idi. Günümüzde Bulgaristan Türkleri de ataları gibi dillerini ve kültürlerini yaşatmak için uğraş vermektedir. Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi ve onun yayın organı olan Mozaik dergisi de verilen uğraşın bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumdan hareketle çalışmanın amacı, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evini ve onun yayın organı olan Mozaik dergisini Türkçe ve Türk kültürüne katkıları açısından değerlendirmektir. Çalışma betimsel nitelikli olup doküman incelemesi yöntemine dayanmaktadır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi ve Mozaik dergisinin aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, Türkçe ve Türk kültürüne birçok bakımdan katkı sağladıkları tespit edilmiştir.


The peace of Turks, who has been living in tolerance and justice with other ethnic groups in Bulgaria for about 500 years after the Ottoman conquest of the Balkans, degraded after the war of 93. The Turks, were under constant pressure from that date till theend of the 1980s. Especially in the 1980s there was a genocide like actions against Turks, several ways to change Turks names, languages, religion, surnames were tried. In such an environment their union and claim of their language and identities sustained the Turks in Bulgaria. Today, Bulgarian Turks is striving to keep their language and culture a live such as their an cestors. Shumen Nazım Hikmet Cultural House and the publication organ Mozaik journal appears to be a manifestations of this endeavor.
As a result of this, the aim of the study is to evaluate Shumen Nazım Hikmet cultural house and Mozaik journal in terms of their contribution to Turkish language and culture. This descriptive study is based on the method of document analysis. The collected data were subjected to content analysis. As a result of the study, it is observed that Shumen Nazım Hikmet Cultural House and Mozaik journal operate to wards the same goal and contribute toTurkish language and culture in many ways.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF