Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Halep’te Gelenekten Yeniliğe Geçiş Sürecinde İmar Faaliyetlerine İmza Atan Yapı Patronları ve Eserleri Üzerine

Kemal Hakan TEKİN

Abstract


Halep, Irak, Suriye, Arabistan ve Mısır bölgelerine yakınlığı nedeniyle Osmanlı Devleti için önemli bir yere sahipti. Halep ve Şam şehirleri Osmanlı hâkimiyeti sırasında Suriye’de en fazla eser yaptırılan iki büyük şehir halini almıştır. Osmanlı döneminde Halep’te inşa edilen büyük külliyelerin banileri olarak, Halep valiliği görevinde bulunmuş olan paşaların imzasını görmek mümkündür. Örneğin, Hüsrev Paşa, Halep şehrinin idarecisi olarak bir anlamda yaptırdığı Osmanlı üslubundaki külliye ile Osmanlı damgasını şehre vurmuştur. Hüsrev Paşa külliyesi 1546 yılında tamamlanmıştır. Hüsrev Paşa’nın bu baniliği öncü olmuştur. Diğer banilerin inşa ettirdikleri külliyeler ile birlikte Halep ticaret merkezi, Osmanlı fethinden sonra kırk yıl içinde iki katı büyüklüğe ulaşmıştır. Çalışmamızda, Halep’teki Osmanlı hâkimiyeti sırasında, Osmanlı sanat patronlarının şekillendirdiği gelenekten yeniliğe geçiş süreci incelenecektir. Bu baniler ile ilgili olarak yapıların kitabelerinden ve çeşitli tarihi kaynaklardan yararlanılacaktır. Sonuçta, Osmanlı valisi sanat patronları tarafından kurulan sanatsal ortam ortaya çıkarılmış olacaktır.


Aleppo is so near to Iraq, Syria, Arabia, and Egypt regions, and because of its strategic location, the city had a very important place for Ottoman Empire. Aleppo and Damascus during the Ottoman governance had become the two largest cities of Syria. These Ottoman governors were always the patron’s of these Ottoman complexes in Aleppo. Their pashas titles can be seen from their signatures in the inscriptions. Husrev Pasha, in a sense, as one of the governors of Aleppo had given an order for the construction of an Ottoman style building complex. Husrev Pasha’s complex was completed in 1546. This construction activity should be accepted as a pioneer sample. After that every Ottoman governor patron had took this construction activity as an example. Together with the other Ottoman art patron’s building complexes, the trade center of Aleppo had become two times the size after the Ottoman conquest in forty years. In our study, the process of transition from tradition to innovation which was shaped by Ottoman art patrons during the Ottoman domination in Aleppo will be examined. The information about these patrons according to the inscriptions or other historical archives will be examined. At the end the artistic environment which was established by Ottoman governor art patrons shall be exposed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF