Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ağız Çalışmalarının Önemi ve Trabzon Ağzı Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU

Abstract


Bu makalede, “Ağızlarla ilgili yapılan araştırmalar önemli midir? Ağız çalışmalarının yapılması niçin gereklidir?” sorularının cevabı verilmeye çalışılmış, tamamlanan ağız çalışmaları neticesinde elde edilen verilerden hangi alanlarda yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda makalenin “Giriş” bölümünde “kültür-dil, dil-folklor ilişkisi ve ağız çalışmaları” mantıksal bir çerçeve dâhilinde sunulmuştur. Trabzon ağzının özelliklerini koruyan kaynak kişilerden derlenen metinler, çeviri yazı işaretleri kullanılarak yazıya aktarılmış, bu metinler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla Trabzon ağzı ses ve şekil bilgisi yönünden incelenmiştir. İleri sürülen düşünceler, makalenin ikinci bölümünde Trabzon ağzının genel özelliklerinden hareketle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise ağız çalışmalarının ve bunların sonuçlarının bir milletin hem geçmişi hem de geleceği ile ne kadar yakından ilgili olduğu ortaya konmuştur.


This article has tried to answer the questions “Are the studies about dialect important? Why is it necessary to study dialect?”. Moreover, in which fields the data obtained from dialect studies can be used has also been mentioned in this article. In this context, “culture-language, language-folklore and dialect studies” were discussed in a logical frame in the introduction part of the article. The texts compiled from the source subjects preserving the characteristies of Trabzon dialect were transferred to writing by using transcription and thanks to these texts, Trabzon dialect was tried to be studied in terms of voice and form. In the second part of the study, suggested ideas were tried to be concrete by considering general characteristics of Trabzon dialect. In the last part, how dialect studies and the results of them are closely related with both the past and future of a nation was explained.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF