Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Moda ve Mimari

Hatice HARMANKAYA, Asuman YILMAZ FİLİZ, Aslı ÇETİN, Duygu ERCAN

Abstract


Sözsüz anlatım dilleri arasında yer alan moda ve mimari alanları soysal, kültürel, ekonomik ve tarihi faktörlerden etkilenerek yaratıcılık çevresinde şekillenir. Her iki disiplinde de insan ölçüleri esas alınarak, kullanılan malzemeye matematik kapsamında boyut kazandırılmaktadır. Renk, doku, malzeme, oran-orantı, çizgi, form ve şekil hem moda hem de mimari için ortak tasarım öğeleridir. Özellikle desen, form ve süsleme açısından gerçekleşen etkileşimi tarih boyunca görmek mümkündür.
Bu araştırmanın amacı, barınma içgüdüsünden yola çıkarak bedeni koruma amaçlı kuşatan giysi ve mimari tasarımındaki ortak noktaları, benzerlikleri, birbirlerinden etkileşimleri belirlemektir. Konunun derinlemesine incelendiği araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Sanat kapsamında yer alan her iki alanda bedenin üzerine kurgulanmış strüktürel yapıların inceleneceği araştırmada moda tasarımcılarının mimariden etkilenme durumları irdelenmiştir. Mimari prensipler doğrultusunda gerçekleştirilen giysi tasarımlarından örnekler sunularak yeni yaklaşımlar sergilenmiştir.


Fashion and architecture fields as non-verbal expression languages are affected by social, cultural, economic and historical factors and shaped around creativity. In both disciplines, based on human scales, employed material is brought dimension in the scope of math. Hue, texture, material, rate-ratio, line, form and shape are common design components of both fashion and architecture. Especially it is possible to see the accrued interactions in terms of pattern, form and decoration throughout the history.
The aim of this survey is determining the common grounds, similarities, and interactions of clothing and architectural design that cover to protect the human body based on housing instinct. Descriptive method is used in the survey that examines the subject in depth. In the survey, that structural constitutions constructed on human body are studied in both fields in extent of art, status of fashion designers are affected from architecture is examined. New approaches are exhibited by giving examples of clothing designs in accordance with architectural principles.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF