Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Eski ve Orta Türkçe Kelimelerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünceler

Ertan BESLİ

Abstract


Bu araştırmanın konusu Eski ve Orta Türkçe kelimelerin yeniden yapılandırma (rekonstruksiyon) çalışmalarında yer alması gereken unsurlardır. Yeniden yapılandırma süreci sırasında tarihî ve çağdaş Altay dillerinin oynadığı önemli rolün üzerinde durulacaktır. Ayrıca son yirmi yılda yapılan, aşağıda isimleri geçen daha güncel çalışmalar da yeniden yapılandırma yöntemlerine katkıda bulunmuştur. Bu yüzden bu çalışmanın ana amacı, eski ve yeni yöntemleri bütünleştiren bir yaklaşımın ortaya konmasıdır. Aşağıda yer alan “Ana Türkçe yeniden yapılandırma yöntemleri” üzerine olan düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi için Türkolog ve Altayistlerden oluşan bir bilim ekibine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Daha bilimsel bir yeniden yapılandırma için tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ile Altay dillerinin yeri çok önemlidir.


The topic of this research is the needed elements in the work of the reconstruction of the old and the medieval Turkic words. The important role of the historical and the modern Altaic languages will be emphasized during the process of the Proto-Turkic reconstruction. Additionally, in the last twenty years the more recent studies listed below have contributed to the methods of the Proto-Turkic reconstruction. Therefore, exposing an approach that integrates the old and new methods is the main purpose of this study. There needes to be a science team consisting of some Altaic linguistics and Turkologs for the realization of the ideas on “the methods for Proto-Turkic reconstruction. For a more scientific reconstruction, historical and contemporary Turkish dialects and Altaic languages are very important.”.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF