Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma

Hülya ERCAN

Abstract


Bu araştırmada genç yetişkinlerin benlik kurguları cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeye göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayanan betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu Ankara il sınırları içinde farklı sosyoekonomik düzeyi temsil eden semtlerde ikamet eden 24–30 yaşlarındaki 590 bireyden oluşmaktadır. Katılımcılara “İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırma sorularını yanıtlamak için SPSS paket programından yararlanılarak, t-testi, tek değişkenli varyans analizi ve kümeleme analizi teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Türk kültüründe benlik kurgusunun cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeye göre farklılaştığına işaret etmektedir. Araştırma sonuçları, içinde yaşanılan toplumsal bağlamın, bireylerin benlik kurgularının şekillenmesinde önemli olduğunu göstermekte ve Kağıtçıbaşı’nın “özerk-ilişkisel benlik modeli” önerisini desteklemektedir.


In this study self construal of young adults are investigated according to their sex, level of education,and socio-economical status. The research is descriptive based on the model relationship survey. The research group consists of 590 individuals between ages 24 to 30, who reside within the Ankara province boundaries but in regions representing different socio-economic levels. “Relational, Individual, Collective Self- Aspects Scale” and “Personal Information Form” are applied to the research group. To answer the research questions t-test, One-Way ANOVA and Cluster Analysis techniques were used via SPSS. The data obtained from this research point out in Turkish culture, a differentiation of self types according to sex, level of education, and socio-economic status. The research results showed that the social context is important in the formation of self construals of individuals and supported the proposal of Kağıtçıbaşı, autonomous-relational self construal model.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF