Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea

Cemile AKYILDIZ ERCAN

Abstract


Mitler, geçmişten günümüze kadar sanatın her alanında kendinden söz ettirmeye devam etmektedir. Sümer mitolojisinde Adem'in ilk eşi olarak kendinden söz edilen Lilith, ataerkil yapıya başkaldırmış, bu başkaldırının sonucu sonraki kuşaklara çocuk katili olarak aktarılmış ve böylece ataerkil kültür tarafından cezalandırılmıştır. Yazınsal yapıtlarda oldukça fazla söz konusu edilen Lilith, feministler tarafından kadın-erkek savaşını başlatan ilk kadın olarak kabul görmüştür. Lilith ile birlikte aynı kaderi yaşayan Lamia ve Medea adlı bu iki mitolojik figür de, ataerkil yapıya başkaldırmalarının karşılığı olarak kültür tarafından çocuk katili olarak suçlanmış, toplumun erkek egemen ortak bilinci tarafından bu şekilde cezalandırılmıştır.
Çalışmada, ataerkil yapının kadınlara dayattığı normların ve bu normlara karşı gelenlerin kültür tarafından nasıl şekillendirildiği ve söylencelere nasıl aktarıldığı ele alınmıştır. Kadın ile erkek arasındaki cinsiyet çatışmasını başlattığı kabul edilen Lilith'i söz konusu eden söylencede, bu başkaldırının izleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Yunan söylencelerindeki Lamia ile Medea figürleri de söylencelerde yer aldığı biçimiyle ele alınmış ve gerçeklikleriyle karşılaştırılmıştır. İncelediğimiz söylencelerden yola çıkarak kadınların konumunun yaşamın her alanında olduğu gibi mitlerde de fazla farklılık göstermediği tespit edilmiştir.


Myths have remained popular in every field of art since ancient times till today. Lilith, who is mentioned as the first wife of Adam in Sumerian mythology, revolts against patriarchal structure, but is labelled as child killer in following generations and thus punished by patriarchal culture. Frequently encountered in literary works, Lilith is regarded as the first woman who started the war between woman and men by the feminists. Lamia and Medea, the two mythological figures who share the some destiny with Lilith have also been accused of child killing and punished by the patriarchal society because of their revolt against patriarchal structure.
It is examined in this study how the norms as imposed to women by the patriarchal structure and those who challenge these norms are shaped and how these are reflected onto myths. The traces of the revolt by Lilith, who is considered to be first women to start the gender conflict between men and women, are followed in the study of this myth. In addition, the figures of Lamia and Medea in Greek myths are mentioned as they are found in the myths and their truthfulness is explored. It is detected in the study that the position of women has not changed in much myths as in real life.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF