Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Busbecq Mektupları ile Arifi Süleymannamesi Tasvirlerinin Karşılaştırması: Kanuni Dönemi Osmanlı Kültür ve Sanatı

Başak Burcu TEKİN

Abstract


Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarında Habsburg İmparatorluğu'nun elçisi olarak gelen Bubsbecq'in mektupları ile Arifi tarafından yazılmış Süleymanname el yazmasının resimleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Busbecq mektupları 1555-1562 arası Kanuni saltanatını anlatmaktadır. Süleymanname ise 1520-1555 arası olayları konu edinmektedir. Bubsbecq anlatılarından seçilen bölümler Süleymanname'den seçilen resimler eşliğinde kültür ve sanat tarihi açısından değerlendirilmiştir.


Letters of Busbecq who served as ambassador of Habsburg Empire during reign of Suleyman the Magnificent and pictures of Süleymanname manuscript written by Arifi will be analyzed comparatively. Busbecq letters report the reign of Kanuni during 1555-1562. Süleymanname narrates event during 1520-1555. Sections chosen from Busbecq narratives were analyzed in the sense of culture and art history together with depictions from Süleymanname.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF