Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Tlos Antik Kenti Türbe Kalıntıları ve Anıt Ağaçların Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ, Taner KORKUT, Neşat ERKAN, Ali Cem AYDIN, Latif Gürkan KAYA, Bayram AKDAĞ

Abstract


Türbelerin ziyaret geleneği ve ağaç kültü gibi inanç ritüelleri Anadolu'nun farklı yörelerinde binlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. Muğla İli’nin Fethiye İlçesi’ne bağlı Yaka Köyü’nün bir mahallesi olan Türbe Yerleşimi’ne gerçekleşen ziyaretler, bu yerleşimdeki ulu ağaçtan dilek dileme ve şifa bulma amacıyla yapılan ritüeller bu geleneklerin sürdürüldüğü örneklerdendir. 2011 yılında bir TÜBİTAK projesi kapsamında başlatılan araştırmalar ile Türbe Mahallesi’ndeki tarihi kalıntıların çizim ve belgeleme çalışmaları yapılarak ulaşılan veriler Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Tarihi kalıntıların dönemi tam olarak bilinmemekle beraber ulaşılan bazı sonuçlar yardımıyla bunların Türkmen Boyları’ndan Menteşeoğulları Beyliği’ne ait olabileceği düşünülmektedir. Proje kapsamında ayrıca tarihi kalıntıların içinde ve yakınında bulunan 3 adet Cupressus sempervirens var. horizantalis (servi) ağacının yaş tespitine yönelik çalışma da yapılmış ve en yaşlı ağacın yaklaşık 910 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada, Likya Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos Antik Kenti sınırları içerisindeki tarihi kalıntıların ve anıt ağaçların kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.


Religious rituals such as the tradition of visiting shrines and tree cult have been in existence for thousands of years in the different regions of Anatolia. Clear examples of such still- existing rituals are the visits paid to “Türbe” Quarter in Yaka Village of Fethiye District in the Province of Muğla and making wishes and hoping for heals from the holly tree. The data, which has been obtained from the research that has been launched the scope of a TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Project in 2011 and the study that have been on the drawing of historical ruins and documentations in Türbe Quarter, have been transferred to the Geographic Information Systems. Although the certain date of the historical ruins is not exactly known, it has been thought that the ruins may belong to Menteşoğulları Seigniory of Türkmen Tribes. In the scope of project, the study have also been done to determine the age of 3 Cupressus sempervirens var. horizantalis (cypress) that are within the ancient ruins and their environs. The oldest one has been understood to be about 910 years old. As a result, in this study, historical ruins and monumental trees within the boundaries of Tlos Antic City being one of the important settlements in the Lycian Region have been assessed in terms of cultural landscape.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF