Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan'daki Türkler ve Türkçe

Özgür Kasım AYDEMİR

Abstract


Makalemiz, Lübnan sınırları içerisindeki saha çalışmamızın, Türkçenin konuşulma alanlarına ilişkin genel bilgi aktarımını amaçlamaktadır. Günümüzde, Lübnan'da yaklaşık 12000'i kayıtlı olmak üzere 30000 kadar vatandaşımız yaşamaktadır. Bunların önemli bir kısmı 1940 sonrasında çalışma amacıyla gelip ülkeye yerleşmiş olan Türklerdir. Ancak 1940 sonrası Lübnan'a yerleşen Türkler, yaşadıkları büyük şehirlerde hâkim dil konumda olan Arapçadan etkilenmelerinin yanı sıra daha çok ayrıldıkları coğrafyanın dil özelliklerini yansıtmaları nedeniyle bu çalışmaya konu edilmemiştir. Çalışmamızda, sayıları 13200'ü bulan ve 13. yüzyıldan itibaren bu bölgede yaşayan Türkmenler ile yaklaşık sayıları 9000'i bulan, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Lübnan sınırları içerisinde yaşayan Girit Muhaciri Türkler ve onların dilleri üzerine odaklanılmıştır. Türkçe olmaları ve Arapçadan etkilenmeleri gibi ortak özelliklere sahip olmalarının yanında pek az ortak noktası bulunan iki Türk grubu ve dilleri, makale içerisinde ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir. 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen saha çalışmalarımızın ilkinden elde edilen veriler doğrultusunda ağız özelliklerine girmeden Lübnan'da Türkçenin konuşulduğu yerler ve kullanılan dilin genel özellikleri makalemizde kültürel bağlamda sunulmaya çalışılmıştır. Böylelikle Türk Dili Haritası'na yönelik olarak, Lübnan'daki saha çalışmamıza dayalı katkı sağlanabilmesi ve varlığı tehlikede olan Lübnan'daki Türkmen Ağzı ile Lübnan'daki Girit Muhaciri Türk Ağzı'na dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Zira Lübnan sınırları içerisinde konuşulan Türkçenin, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras içerisinde tehlikedeki diller programı ölçütlerine göre değerlendirildiğinde, "kritik tehlike altında" olduğunu belirtmek zorundayız.


Article, field study within the borders of Lebanon, aims to share general information on issues to be spoken Turkish. Today, as much as 30000 citizens living in Lebanon for nearly 12000 to be registered. Most of these countries are settled in 1940 after the Turks to come to work. However, the Turks settled in Lebanon after 1940, as well as the more they leave any kind of Arabic language features that reflect the geography of this work is not subject to due. In this study, the number 13200 Turkmen living in this region in the 13th century, which approximate number 9000, 19th living within the borders of Lebanon since the end of the century the Turks and their language is focused on the muhajir of Crete. Turkish Arabic code to be very little in common other than being lived copying the two ethnic groups and languages, should be evaluated in this study suggest that under separate headings. The field of our work in the year 2013 in accordance with the data obtained from the first one into the dialect characteristics of Turkish spoken in Lebanon, and the general features of the language used in the submitted article. Thus, in order to map received Turkish Language in Lebanon, based on the contribution to the field study aimed to achieve. Because the Turkish language is spoken within the borders of Lebanon, UNESCO's intangible cultural heritage are evaluated according to the criteria in the endangered languages program, "critically endangered" we have to mention that.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF