Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Turhan ÇETİN, Fitnat GÜRGİL

Abstract


Bu araştırma, ilköğretim 6, 7, 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulan halk kültürü dersi uygulamalarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın halk kültürü dersine yönelik öğrenci görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, halk kültürü programının geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Betimsel yöntemle gerçekleştirilen araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve alt problemlerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ), t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre ilköğretim öğrencilerin halk kültürü dersi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, tatillerini geçirdikleri yer ve Türkçe dersi akademik başarı değişkenine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğrencilerin halk kültürü dersine ilişkin görüşlerinin öğrenim gördükleri okulun bağlı olduğu ilçeye, en fazla tercih ettikleri oyun türleri ile büyükanne ve büyükbaba ile birlikte yaşamalarına göre değişmediği görülmüştür.


This study was carried to determine the opinions of 6th, 7th and 8th year students about the folklore course activities electively given in the primary education. This study is expected to contribute to development of the course by comparing the opinions of the students according to various parameters. The data of the study, carried out by the descriptive method, were collected by the survey forms developed by the researcher. The results obtained were evaluated by the use of SPSS statistical software and the solution of the sub-problems was carried out by the use of frequency (f), percentile(%), arithmetic mean ( ), t-test and one way variance analysis (ANOVA). It was found that the opinions of the primary education students showed a meaningful variation according to gender, the place they spent their holiday and their academic success in Turkish course. It was also found that the opinions of the student did not show a significant change on the town in which their school is located, the games they most preferred and whether they were living with grandmother or the grandfather.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF