Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretim Kurumları 1992 Resim-İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi

Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Murat AĞÇİÇEK

Abstract


Bu araştırma 1992 İlköğretim Kurumları Resim-İş Eğitimi Dersi öğretim programı ile 2006 İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (5.Sınıf) öğretim programlarının amaç, kapsam, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme bakımından benzerlik ve farklılıklarını belirleyerek olumlu-olumsuz yönlerini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Araştırmada, durum tespit çalışması olduğundan betimsel araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, doküman incelemesi, öğretim programlarının incelenmesi, alan yazın, anket ve bireysel görüşme yoluyla elde edilmiştir. Uygulama ile ilgili olumlu ve olumsuz durumlar alan öğretmenlerinin görüşü alınarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmış, program öğeleri ve yeni araştırmalara yönelik olarak uygulama açısından önerilere yer verilmiştir.


This study has been conducted in order to determine the positive and negative aspects of 1992 primary school painting lesson curriculum and 2006 pirimary school art lesson curriculum of 5th grade by specifying the similarities and differences in terms of their objective, scope, learning-teaching process, measurement and evaluation. As it is an assesment study, scanning method has been employed during the descriptive control analysis. The data were obtained via document riview, examination of the curricula, literature, questionnaires and interviews. Positive and negative evaluations regarding the study have been determined by referring to the branch teacher’s opinions. Findings obtained have been interpreted and suggestions regarding the elements of the program and prospective studies have been included.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF