Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı

Ufuk KARAKUŞ

Abstract


Bu çalışmada, coğrafya öğretiminde fotoğrafın, bir öğretim tekniği olarak kullanımı amaçlanmıştır. Çalışmanın konusunu, 11.sınıf coğrafya dersinde "Beşeri Sistemler" öğrenme alanında yer alan, tarihsel süreç içerisinde şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerinin değişimlerini kavrayabilmesine yönelik kazanım oluşturmaktadır. Çalışma 2012-2013 güz döneminde Ankara iline bağlı Yenimahalle ilçesinde bir lisede 32 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak karşılaştırılmalı doküman analizi ve gezi-gözlem metodu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi kullanılmıştır. Fotoğrafın öğretim tekniği olarak kullanıldığı bu çalışma sonucunda; öğrencilerin şehir yerleşmelerine ilişkin planlama, çarpık kentleşme, ulaşım ve mekân-yerleşme etkileşimi gibi konuları örneklendirebildikleri görülmüştür. Çalışma sonucunda bazı öğrenciler neden sonuç ilişkisi kurarak yaşadıkları mekânın sorunları ve çözümlerine yönelik ilginç tespitlerde bulunmuşlardır.


This study aims at the use of photography as a teaching technique in geography education. The subject of the study was the demographical and functional changes of the cities taught in the human systems unit of the 11th year geography course. The study was carried out on 32 students studying in the high school located in Yenimahalle town of Ankara province in the fall term of 2012-2013 academic year. The research technique employed was the comparative document analysis and excursion and observation method .The data was evaluated by the use of quantitative data analysis. It was observed that the students were able to photograph the distorted urbanization, city planning, and transportation and settlement problems by the use of photography. It was observed that some of the students were able to make interesting conclusion for the problems of the city they live based upon cause and result analysis.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF