Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Hakikatin Kubbesine Girince... (Pîr Sultân Abdâl'ın İdeal İnsanı İnşâ Etme Yönündeki Nasihatleri)

Mustafa SEVER

Abstract


Başlangıcından günümüze kadar, dinî-ahlaki yönden "ideal insan"ı oluşturmak için Tasavvufi Türk Edebiyatı'nda nasihate büyük önem verilmiştir. Pîr Sultân, XVI. yüzyılda yaşamış ünlü bir mutasavvıf şairdir. Yaşayışı ve düşünceleriyle çevresindeki insanlara örnek olan bir kişidir. Şiirlerinde insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirici öğütlerde bulunmuştur.
Bu çalışmada, şiirlerinden hareketle Pîr Sultân'ın ideal insanı inşa etme yönündeki inanç ve değerleri üzerinde durulacaktır.


In Turkish Sufi Literature, preach is given importance in terms of religious and ethical to build ideal person from the past to the present. Pir Sultan, who had lived in XVIth century, is a celebrated sufi poet. With his way of living and thoughts, he is a model to humanity. He has advised on honesty and justice in his poetry.
In this study, we are going to emphasize that beliefs and values which is defined by Pir Sultan to build the ideal person by means of his poetry.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF