Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yurtdışından Türkiye'ye Kim, Nereye Göç Ediyor?

Mustafa YAKAR, Kadir TEMURÇİN

Abstract


Yarım yüzyılı bulan Türkiye'den yurtdışına göçler, önemli değişiklikler geçirerek günümüzde de devam etmektedir. Bununla birlikte 1980 sonrasında başlayan 2000'lerde belirginleşen, çeşitli tip ve şekillerde yurtdışından Türkiye'ye yabancı göçü gözlenmektedir. Bu çalışma, 2000 Genel Nüfus Sayımı'na göre yurtdışından Türkiye'ye kimlerin, nerelere göç ettiği üzerine odaklanmayı amaçlamıştır.
İç göçlerde olduğu gibi yurtdışından gelen göçler de metropoller başta olmak üzere ülkenin batısına özellikle de deniz kıyısındaki turizm merkezlerine yönelik olmuştur. Nitekim gelen göçlerin % 44.1'i büyükşehirlere, % 33.4'ü il ve ilçe merkezlerine ve geriye kalan % 22.5'i kırsala doğru gerçekleşmiştir. Göçmenlerin % 51.9'unun Türkiye doğumlu olması yurtdışından gelen göçlerin "geriye dönüş" göçü olduğunu düşündürmektedir. Hatta göç edenlerin % 77.7'sinin Türk uyruklu olması bu düşünceyi desteklemektedir. Bununla birlikte yabancı uyruklu göçmenlerin ise 50.251'e (% 21.5) ulaşan miktarı göz ardı edilemeyecek boyutlardadır. Yabancı nüfusunun kümelendiği Türkiye'nin metropolleri ile Ege ve Akdeniz'in kıyısında turizm merkezleri aynı zamanda yabancı uyruklu göçmenlerin de yerleştiği alanlardır.


Migrations from Turkey to abroad for half a century have proceeded in the recent times by undergoing important changes. Moreover, it has been observed that there exist various types and ways of foreigner migration from abroad to Turkey which began from 1980 onwards and became clarified in the 2000s. This study is aimed to focus on who migrated from abroad to Turkey and where they migrated later on the basis of the 2000 General Census.
As in the internal migration, the external migration tends towards the western part of the country, particularly big cities. Thusly, % 44 of the migration occurred in big cities; % 33.4 in the centre of towns and provinces; the rest % 22.5 in the countryside. The fact that % 51.9 of immigrants were born in Turkey gives rise to "comeback migration" thought with regard to the external migration. Moreover, that % 77.7 of them are Turkish nationals supports this judgment. On the other hand, the foreign nationals whose number has reached to 50.251 (% 21.5) are non-negligible. The big cities where the external nationals are grouped and the touristic centers on the Aegean and Mediterranean coasts are also the areas immigrants of foreign origin have settled down.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF